bitbag/dpd-pl-api-php

PHP DPD API client

1.0.6 2022-06-30 10:49 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2024-07-14 11:59:31 UTC


README

Klient API w języku PHP do komunikacji z następującymi web-serwisami firmy kurierskiej DPD:

 • PackageService (rejestrowanie przesyłek, drukowanie etykiet i protokołów przekazania przesyłek kurierowi, zamawianie kuriera po odbiór przesyłki)
 • AppService (obsługa zleceń odbioru przesyłek od osób trzecich)
 • InfoService (tracking przesyłek)

Instalacja

Najprostszy sposób to instalacja za pomocą Composer-a (http://getcomposer.org).

Poprzez plik composer.json:

{
  "require": {
    "t3ko/dpd-pl-api-php": "^0"
  }
}

lub z linii poleceń:

composer require t3ko/dpd-pl-api-php

Biblioteka korzysta z httplug jako abstrakcji klienta HTTP i nie zawiera żadnej domyślnej implementacji. Po stronie projektu, w którym jest umieszczona - leży obowiązek dostarczenia klienta HTTP zgodnego z PSR-18. Więcej informacji tutaj: http://docs.php-http.org/en/latest/httplug/users.html

Jeśli Twój projekt zawiera już jakiegoś klienta HTTP wspieranego przez httplug (http://docs.php-http.org/en/latest/clients.html) wystarczy razem z biblioteką doinstalować odpowiedni adapter.

Np. dla curl:

composer require php-http/curl-client:^1 t3ko/dpd-pl-api-php

Jeśli natomiast nie używasz jeszcze żadnego kompatybilnego klienta HTTP w swoim kodzie, będzie konieczne zainstalowanie go razem z adapterem.

Np. guzzle:

composer require php-http/guzzle6-adapter:^1 guzzlehttp/guzzle:~6.0 t3ko/dpd-pl-api-php

Użycie

Sposób korzystania

Aby poprawnie wysłać przesyłkę korzystając z API DPD należy przejść następujące, omówione szerzej w dalszej części, kroki:

 1. Zarejestrować przesyłkę/przesyłki (metoda generatePackageNumbers())

  Do tej metody wysyłamy fizyczne dane paczek składajacych się na przesyłkę, dane nadawcy i odbiorcy, dodatkowych zamówionych usług (np. pobranie, gwarancja dostarczenia, itd.). W odpowiedzi otrzymujemy numery listów przewozowych przypisanych do każdej paczki.

 2. Wygenerować etykiety dla paczek (metoda generateLabels())

  Uzyskane w poprzednim kroku numery listów przewozowych przesłane do tej metody pozwolą w odpowiedzi uzyskać w odpowiedzi plik PDF z etykietami do umieszczenia na paczkach.

 3. Wygenerować protokół przekazania paczek kurierowi (metoda generateProtocol())

  Tak jak wyżej, do metody przekazujemy numery listów przewozowych paczek, które mają być wysłane wspólnie. W odpowiedzi API zwraca plik PDF z przygotowanym protokołem przekazania przesyłek kurierowi.

 4. Sprawdzić dostępność godzinową kuriera w pożądanym dniu nadania (metoda getCourierAvailability())

  Ta metoda po przesłaniu kodu pocztowego miejsca z którego nadane zostaną przesyłki, zwróci przedziały czasowe dostępności kuriera odbierającego przesyłki na najbliższe kilka dni.

 5. Zamówić odbiór przesyłek przez kuriera (TODO)

  Do tej metody przekazujemy dzień i przedział godzinowy wybrany z tych które zwróciła metoda wyżej, a także miejsce odbioru. W odpowiedzi uzyskujemy potwiedzenie przyjęcia zlecenia odbioru. Kurier odbiera paczki oznaczone etykietami wygenerowanymi w kroku 2., pokwitowując protokół przekazania wygenerowany w kroku 3.

Poza powyższymi podstawowymi metodami obsługi paczek, poniższa biblioteka umożliwia także:

 • Zlecanie odbioru od osoby trzeciej
 • Pobieranie listy puntów doręczenia (TODO)
 • Śledzenie przesyłek

0. Połączenie z API

Aby rozpocząć korzystanie z API wymagane są dane autentykacyjne składające się z trzech parametrów:

 • nazwa użytkownika
 • hasło
 • numer FID

Dane te uzyskuje się od swojego opiekuna klienta po podpisaniu umowy i zadeklarowaniu chęci korzystania z API. Te same dane służą do autoryzacji we wszystkich trzech webserwisach wymienionych na początku tego dokumentu.

Korzystanie z API odbywa się poprzez obiekt klasy T3ko\Dpd\Api budowany jak poniżej:

require_once __DIR__.'/vendor/autoload.php';

$login = 'testlogin';
$password = 'testpassword';
$fid = 12345;

$api = new \T3ko\Dpd\Api($login, $password, $fid);

Domyślnie biblioteka łączy się do endpointów produkcyjnych, ale dla większości usług API DPD udostępnia także endpointy testowe pozwalające na bezpieczne przetestowanie integracji własnego kodu z webserwisem. Aby włączyć ich użycie należy wywołać na obiekcie Api metodę setSandboxMode:

$api->setSandboxMode(true);

Od tego momentu wszystkie żądania będą kierowane do endpointów testowych. Dla usług które nie udostępniają wersji testowej próba użycia w trybie sandbox zakończy się wyjątkiem SandboxNotAvailableException.

Testowe API wymaga osobnych danych logowania (dane te są przekazywane przez IT DPD razem z pakietem dokumentacji, po zgłoszeniu przez klienta chęci integracji API). Próba zalogowania się produkcyjnymi danymi dostępowymi na endpoint testowy spowoduje błąd autentykacji.

Aby wyłączyć tryb testowy można oczywiście użyć:

$api->setSandboxMode(false);

1. Rejestracja przesyłki

GeneratePackageNumbersRequest

Nadawanie paczkom numerów listów przewozowych odbywa się za pomocą metody generatePackageNumbers przyjmującej jako parametr obiekt typu GeneratePackageNumbersRequest:

use \T3ko\Dpd\Request\GeneratePackageNumbersRequest;

/** @var GeneratePackageNumbersRequest $request */
$response = $api->generatePackageNumbers($request);

Obiekt żądania jest budowany na podstawie danych przesyłki/przesyłek przekazywanych do metody fabrykujacej fromPackage lub fromPackages (dla żądania złożonego z wielu przesyłek jednocześnie):

$singlePackageRequest = GeneratePackageNumbersRequest::fromPackage($package);
$multiplePackagesRequest = GeneratePackageNumbersRequest::fromPackages([$package1, $package2]);

Package

Encja używana do budowania powyższego requestu to obiekt typu Package, zawierający konfigurację przesyłki. Do jego budowy potrzeba co najmniej trzech danych - obiektu nadawcy Sender, obiektu odbiorcy Receiver i jednej lub więcej instancji klasy Parcel wyrażających fizyczne paczki, które składają sie na przesyłkę. Przykładkowy kod tworzący obiekt Package może wyglądać jak niżej:

use T3ko\Dpd\Objects\Sender;
use T3ko\Dpd\Objects\Receiver;
use T3ko\Dpd\Objects\Parcel;
use T3ko\Dpd\Objects\Package;

$sender = new Sender(12345, 501100100, 'Jan Kowalski', 'Puławska 1', '02566', 'Warszawa', 'PL');
$receiver = new Receiver(605600600, 'Piotr Nowak', 'Kwiatowa 2', '60814', 'Poznań', 'PL');

$parcel = new Parcel(30, 30, 15, 1.5);

$package = new Package($sender, $receiver, [$parcel]);

Obiekty Sender i Receiver inicjalizuje się podobobnie, używając danych adresowych i obowiązkowo numeru telefonu. Poza tym do obiektu Sender przekazywany jest także numer FID używany do zalogownia (to API zakłada, że nadawcą paczki jest klient API):

$sender = new Sender(
  $fid,     //numer FID
  $phone,    //telefon
  $name,     //imię i nazwisko
  $address,   //adres
  $postalCode,  //kod pocztowy
  $city,     //miasto
  $countryCode, //kod kraju
  $company,   //nazwa firmy (opcjonalnie)
  $email     //email (opcjonalnie)
  );
  
$receiver = new Receiver(
  $phone,    //telefon
  $name,     //imię i nazwisko
  $address,   //adres
  $postalCode,  //kod pocztowy
  $city,     //miasto
  $countryCode, //kod kraju
  $company,   //nazwa firmy (opcjonalnie)
  $email     //email (opcjonalnie)
  );

Obiekt Parcel jest natomiast budowany następująco:

$parcel = new Parcel(
  $sizeX,     //szerokość w cm
  $sizeY,     //wysokość w cm
  $sizeZ,     //głębokość w cm
  $weight,     //masa w kg
  $reference,   //unikalna referencja paczki
  $contents,    //opis zawartości
  $customerNotes  //notatka dla kuriera
  );

GeneratePackageNumbersResponse

Metoda generatePackageNumbers zwraca w odpowiedzi obiekt typu GeneratePackageNumbersResponse:

/** @var GeneratePackageNumbersResponse $response */
$response = $api->generatePackageNumbers($request);

Wewnątrz mamy dostęp do listy zarejestrowanych przesyłek - tablicy obiektów typu RegisteredPackage:

/** @var RegisteredPackage[] $packages */
$packages = $response->getPackages()

A w każdej z przesyłek - listy zarejestrowanych paczek, z nadanymi numerami listów przewozowych:

list($package) = $packages;

/** @var RegisteredParcel[] $parcels */
$parcels = $package->getParcels();
list($parcel) = $parcels;
 
$parcel->getWaybill(); //numer listu przewozowego, np. 0000092494467Q

2. Pobranie etykiet

"Wydruk" etykiet odbywa się przy użyciu metody generateLabels do której przekazujemy obiekt typu GenerateLabelsRequest:

use \T3ko\Dpd\Request\GenerateLabelsRequest;

/** @var GenerateLabelsRequest $request */
$response = $api->generateLabels($request);

GenerateLabelsRequest

Obiekt żądania można skonstruować na trzy sposoby:

 • przy użyciu numerów listów przewozowych wygenerowanych w kroku 1.:
use \T3ko\Dpd\Request\GenerateLabelsRequest;

$request = GenerateLabelsRequest::fromWaybills(['0000092494467Q']);
 • przy użyciu numerów identyfikatorów paczek nadanych przez DPD w kroku 1.:
use \T3ko\Dpd\Request\GenerateLabelsRequest;

$parcelId = $parcel->getId();
$request = GenerateLabelsRequest::fromParcelIds([$parcelId]);
 • lub, korzystając z pola reference paczek
use \T3ko\Dpd\Request\GenerateLabelsRequest;

$parcelRef = $parcel->getReference();
$request = GenerateLabelsRequest::fromReferences([$parcelRef]);

(oczywiście tutaj trzeba pamiętać że pole reference to dowolny string który chcemy powiązać z paczką - np. numer zamówienia do wysyłki itp. - wobec czego jeśli nie przekażemy żadnej wartości tego pola w kroku 1. gdy rejestrujemy paczki - nie będzie można z niego skorzystać)

GenerateLabelsResponse

Po skonstruowaniu żadania i wysłaniu go do API metodą generateLabels uzyskamy w odpowiedzi obiekt typu GenerateLabelsResponse:

/** @var GenerateLabelsResponse $response */
$response = $api->generateLabels($request);

Wewnątrz mamy dostęp do pola fileContent zawierającego dane binarne pliku PDF z etykietą/etykietami. W przykładzie poniżej przedstawiono zapis etykiety do pliku etykieta.pdf:

$response = $api->generateLabels($request);

$fp = fopen('etykieta.pdf', 'wb');
fwrite($fp, $response->getFileContent());
fclose($fp)

3. Generowanie protokołu przekazania

Aby wygenerować protokół przekazania paczek kurierowi, używamy metody generateProtocol:

use \T3ko\Dpd\Request\GenerateProtocolRequest;

/** @var GenerateProtocolRequest $request */
$response = $api->generateProtocol($request);

GenerateProtocolRequest

Tworzenie obiektu żądania jest bliźniaczo podobne do przypadku generowania etykiet. Tutaj też możemy stworzyć obiekt na trzy sposoby, korzystając z numerów listów przewozowych, identyfikatorów paczek lub referencji paczek:

use \T3ko\Dpd\Request\GenerateProtocolRequest;

$request = GenerateProtocolRequest::fromWaybils([...]);
$request = GenerateProtocolRequest::fromParcelIds([...]);
$request = GenerateProtocolRequest::fromReferences([...]);

GenerateProtocolResponse

Wysłanie tak skonstruowanego żądania do API da nam w odpowiedzi obiekt typu GenerateProtocolResponse, w którym do dyspozycji - znów - jest pole fileContent zawierające treść pliku PDF:

/** @var GenerateLabelsResponse $response */
$response = $api->generateProtocol($request);

$response->getFileContent()); //treść pliku PDF z protokołem przekazania

4. Sprawdzenie godzin dostępności kuriera

DOC TODO

5. Zamówienie kuriera po odbiór przesyłek

DOC TODO

Zlecanie odbioru od osoby trzeciej

Korzystając z API AppService można wystawić żądanie odebrania przesyłki od osoby trzeciej. W tym celu należy utworzyć obiekt (lub obiekty) typu Package opisujące konfigurację przesyłki jak przy zwykłym nadawaniu, pamiętając, że w polu $sender powinny znajdować się dane podmiotu faktycznie wydającego paczkę kurierowi, a nie zlecającego odbiór!

Poza tym, endpoint do zlecania odbioru akceptuje jedynie obiekty Package, w których zadeklarowano płatność przez stronę trzecią (rozumianą jako stronę zlecającą odbiór):

$package->setPayerType(\T3ko\Dpd\Objects\Enum\PayerType::THIRD_PARTY());

oraz podano numer FID tego płatnika (czyli w praktyce ten sam, którego używamy do łączenia się z API):

$package->setThirdPartyFid(123);

CollectionOrderRequest

Tak skonstruowany Package służy jako parametr do generowania obiektu CollectionOrderRequest:

use \T3ko\Dpd\Request\CollectionOrderRequest;

$singlePackageRequest = CollectionOrderRequest::fromPackage($package);
$multiplePackagesRequest = CollectionOrderRequest::fromPackages([$package1, $package2]);

dzięki któremu możemy wywołać metodę API zlecającą odbiór - collectionOrder():

use \T3ko\Dpd\Request\CollectionOrderRequest;

/** @var CollectionOrderRequest $request */
$response = $api->collectionOrder($request);

CollectionOrderResponse

W odpowiedzi uzyskujemy obiekt typu CollectionOrdersResponse:

/** @var CollectionOrderResponse $response */
$response = $api->collectionOrder($request);

zawierający listę informację o przesyłkach, które udało się zlecić, w postaci tablicy obiektów typu CollectionOrderedPackage:

/** @var CollectionOrderedPackage[] $packages */
$packages = $response->getCollectionOrderedPackages();

list($package) = $packages;

$package->getPackageId();  //identyfikator przesyłki nadany przez DPD
$package->getReference();  //ewentualna referencja klienta nadana wiążąca paczkę z obiektem Package przesłanym w requeście
$package->getParcels();   //tablica obiektów typu CollectionOrderedParcel opisujących zlecona paczki tej przeysyłki
$package->getStatusInfo(); //status tego requestu
$package->getOrderNumber(); //numer zlecenia w systemie DPD

Natomiast w obiektach CollectionOrderedParcel pobranych z $package->getParcels() zapisany jest identyfikator paczki nadawany przez DPD oraz numer listu przewozowego dla tej paczki:

list($parcel) = $package->getParcels();

$parcel->getParcelId(); //identyfikator paczki nadany przez DPD
$parcel->getWaybill(); //numer listu przewozowego dla tej paczki

Składanie zlecenia odbioru przesyłki od osoby trzeciej w tym miejscu się kończy. Nie ma potrzeby drukowania etykiet i przekazywania ich nadającemu lub zamawiania kuriera - to zadzieje się automatycznie po stronie DPD.

Śledzenie przesyłek

Aby uzyskać informacje na temat konkretnej przesyłki możemy wykorzystać API InfoService poprzez metodę getParcelTracking:

use \T3ko\Dpd\Request\GetParcelTrackingRequest;

/** @var GetParcelTrackingRequest $request */
$response = $api->getParcelTracking($request);

GetParcelTrackingRequest

Obiekt żądania przekazywany do tej metody tworzymy przekazując numer listu przewozowego:

use \T3ko\Dpd\Request\GetParcelTrackingRequest;

$request = GetParcelTrackingRequest::fromWaybill(...);

Opcjonalnie możemy wskazać czy chodzi nam o podgląd pełnej historii paczki czy tylko ostatnie zarejestrowane zdarzenie jej dotyczące:

use \T3ko\Dpd\Request\GetParcelTrackingRequest;
use T3ko\Dpd\Objects\Enum\TrackingEventsCount;

$request = GetParcelTrackingRequest::fromWaybill('01234567890U', TrackingEventsCount::ALL()); 
$request = GetParcelTrackingRequest::fromWaybill('01234567890U', TrackingEventsCount::ONLY_LAST());

przy czym domyślną wartością jest TrackingEventsCount::ALL() czyli pobieranie wszystkich zdarzeń w historii paczki.

GetParcelTrackingResponse

W odpowiedzi uzyskujemy obiekt typu GetParcelTrackingResponse

use \T3ko\Dpd\Response\GetParcelTrackingResponse;

/** @var GetParcelTrackingResponse $response */
$response = $api->getParcelTracking($request);

dający poprzez metodę getEvents() do tablicy obiektów typu ParcelEvent wyrażających pojedyncze zdarzenie w historii przesyłki:

/** @var GetParcelTrackingResponse $response */
$response = $api->getParcelTracking($request);
foreach ($response->getEvents() as $event) {
  printf("%s - %s - %s - %s - %s (%s %s) (%s) %s",
    $event->getEventTime()->format(DATE_ATOM), //data zdarzenia
    $event->getWaybill(),            //numer listu przewozowego
    $event->getPackageReference(),       //dowolne dane powiązane z przesyłką podane przez wysyłającego
    $event->getParcelReference(),        //j.w. związane z pojedynczą paczką
    $event->getCountry(),            //kod kraju operacji
    $event->getDepot(),             //numer oddziału DPD 
    $event->getDepotName(),           //nazwa oddziału DPD
    $event->getBusinessCode(),         //kod zdarzenia
    $event->getDescription()          //opis słowny zdarzenia
  );
  $eventAdditionalData = [];
  if (!empty($event->getAdditionalData())) {   //dodatkowe dane zdarzenia
    foreach ($event->getAdditionalData() as $additionalData) {
      $eventAdditionalData[] = $additionalData->getValue();
    }
  }
  if (!empty($eventAdditionalData)) {
    printf(' [%s]', implode(', ', $eventAdditionalData));
  }
  echo "\n";
}

Przykładowy efekt powyższego wywołania możemy zobaczyć poniżej

2020-08-26T09:05:18+00:00 - 0123456789012A - - - PL (1349 Warszawa3) (190101) Przesyłka doręczona [Kowalski]
2020-08-26T07:02:15+00:00 - 0123456789012A - - - PL (1349 Warszawa3) (170304) Wysłano powiadomienie
2020-08-26T07:01:46+00:00 - 0123456789012A - - - PL (1305 Warszawa) (170309) Powiadomienie SMS [+48000000000, DELIVERED]
2020-08-26T06:38:21+00:00 - 0123456789012A - - - PL (1305 Warszawa) (170310) Powiadomienie mail [xxx@xxx.pl, SENT]
2020-08-26T06:19:49+00:00 - 0123456789012A - - - PL (1349 Warszawa3) (170102) Wydanie przesyłki do doręczenia [LOK9999WAC]
2020-08-26T00:44:23+00:00 - 0123456789012A - - - PL (1349 Warszawa3) (330137) Przyjęcie przesyłki w oddziale DPD [LOK0002WAC]
2020-08-25T16:16:14+00:00 - 0123456789012A - - - PL (1320 Piotrków Tryb.) (330135) Przyjęcie przesyłki w oddziale DPD [LOK0033PTR]
2020-08-25T14:46:29+00:00 - 0123456789012A - - - PL (1320 Piotrków Tryb.) (040101) Przesyłka odebrana przez Kuriera
2020-08-24T15:05:48+00:00 - 0123456789012A - - - ( ) (030103) Zarejestrowano dane przesyłki, przesyłka jeszcze nie nadana