bear8421/bear-service

Bear Service API Interface

v1.1.9 2024-04-05 18:38 UTC

README

Latest Stable Version Total Downloads Latest Unstable Version License PHP Version Require

Bear API Service

Thư viện tham chiếu 1 số API public tại https://api.nguyenanhung.com/

Cài đặt & Sử dụng

Yêu cầu chung

  • Phiên bản PHP ^7.0 || ^8.0, được bật các thư viện: curl, json, mbstring
  • Các tham số: clientId, clientPrefix, secretTokenbearerToken là các tham số bảo mật, được cấp phát riêng cho từng người dùng riêng biệt

Cài đặt thư viện

Cài đặt thư viện thông qua composer với lệnh sau

composer require bear8421/bear-service

License

Thư viện được phân phối dưới giấy phép MIT, chi tiết xem tại file LICENSE

Liên hệ & Hỗ trợ

Name Email GitHub Facebook
Hung Nguyen dev@nguyenanhung.com @nguyenanhung @nguyenanhung

From Vietnam with Love <3