wtfzdotnet/wtfz-tmdb-bundle

phpapiwrappertv showtvtvdbtmdbmovie

Overall: 189 installs
30 days: 4 installs
Today: 1 install

Symfony2 Bundle for TMDB ( The Movie Database ) API. Provides easy access to the wtfzdotnet/php-tmdb-api library.

Maintainer: wtfzdotnet
Homepage: https://github.com/wtfzdotnet/php-tmdb-api
Canonical: https://github.com/wtfzdotnet/WtfzTmdbBundle
Source: https://github.com/wtfzdotnet/WtfzTmdbBundle/tree/master
Issues: https://github.com/wtfzdotnet/WtfzTmdbBundle/issues