vitexsoftware/flexipeehp-bricks

This package is abandoned and no longer maintained. No replacement package was suggested.

FlexiPeeHP code Sniplets

0.26 2020-03-24 15:52 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2021-10-24 19:27:47 UTC


README

Project Logo

Build Status GitHub stars GitHub issues GitHub license Twitter

Examples how to use FlexiPeeHP Library for FlexiBee with EasePHP Framework widgets

Příklady použití knihovny FlexiPeeHP pro FlexiBee

Instalace

composer require vitexsoftware/flexipeehp-bricks

How to run ?

  1. composer install
  2. cd src
  3. modify config.php to use custom FlexiBee connection
  4. open the project url in browser

Co tady máme ?

Zatím několik málo praktických ukázek určený k použití ve vašich aplikacích - odtud název bricks/cihličky

Skripty v src/:

Soubor Popis
common.php sdílené obecné funkce
ConnectionInfo.php Kontrola připojení k FlexiBee serveru
gethtml.php Vrací HTML verzi dokumentu
LogResults.php Loguje výsledky requestu
XSLTimporter.php Importuje XML přez XSLT transformaci
config.php Ukázka konfiguračního souboru
CurrencyExchange.php Funkce pro směnu měny v záznamu
getpdf.php Vrací PDF verzi dokumentu
parse-cmdline.php Parser parametrů příkazové řádky
RegisterAddress.php Ukázka použití registračního formuláře
UpomenNeplatice.php Rozešle neplatičům upomínky
webhook.php Endpoint pro příjem WebHooků

Třídy v FlexiPeeHP/Bricks/:

Soubor Popis
Convertor.php Konvertor dokladů
Customer.php Zákazník
GdprLog.php GDPR Logger s podporou pro FlexiBee
GateKeeper.php Kontroluje zdali je shodná firma uživatele a dokladu
HookReciever.php Příjmač WebHooků
PotvrzeniUhrady.php Třída potvrzující došlou úhradu
ParovacFaktur.php Párovač faktur

Třídy v FlexiPeeHP/Bricks/ui:

Soubor Popis
AdresarForm.php Editační formulář adresy
CompanyLogo.php Logo Firmy
FlexiBeeLogo.php Logo FlexiBee
KontaktForm.php Editační formulář kontaktu adresy
EmbedResponsiveHTML.php Třída pro zobrazení HTML dokumentu na stránce
EmbedResponsivePDF.php Třída pro zobrazení PDF dokumentu na stránce
RecordTypeSelect.php Nabídka pro výběr typu dokumnetu
RecordChooser.php Nabídka pro výběr záznamu zaleožený na Selectize.js
StatusInfoBox.php Info widget o stavu připojení

Ukázky ve složce Examples

Logo Firmy: companylogo.php

Logo

Editor Adresy: addresseditor.php

Výpis

Výpis faktur do stránky: invoices.php

Výpis

Vložení PDF do stránky: embed.php

Vložení

Převzetí dokladu z FlexiBee a jeho odeslání do prohlížeče: getpdf.php

Formulář pro zadání přihlašovacích údajů FlexiBee a zobrazení zdali bylo připojení úspěšné: statussignin.php

Test Připojení

Instalátor uživatelských tlačítek buttonInstaller

Custom Button Installer

Debian/Ubuntu

Pro Linux jsou k dispozici .deb balíčky. Prosím použijte repo:

wget -O - http://v.s.cz/info@vitexsoftware.cz.gpg.key|sudo apt-key add -
echo deb http://v.s.cz/ stable main > /etc/apt/sources.list.d/ease.list
apt update
apt install php-flexibee-bricks