vitexsoftware/abraflexi-bricks

php-abraflexi extending classes and widgets

1.1 2021-05-21 06:31 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2024-06-13 20:49:02 UTC


README

Project Logo

Build Status GitHub stars GitHub issues GitHub license Twitter

Examples how to use php-abraflexi Library for AbraFlexi with EasePHP Framework widgets

Příklady použití knihovny php-abraflexi pro AbraFlexi

Instalace

composer require vitexsoftware/abraflexi-bricks

How to run ?

 1. composer install
 2. cd src
 3. modify config.php to use custom AbraFlexi connection
 4. open the project url in browser

Co tady máme ?

Zatím několik málo praktických ukázek určený k použití ve vašich aplikacích - odtud název bricks/cihličky

Třídy v php-abraflexi/Bricks/:

Soubor Popis
Convertor.php Konvertor dokladů
Customer.php Zákazník
GdprLog.php GDPR Logger s podporou pro AbraFlexi
GateKeeper.php Kontroluje zdali je shodná firma uživatele a dokladu
PotvrzeniUhrady.php Třída potvrzující došlou úhradu
ParovacFaktur.php Párovač faktur

Třídy v php-abraflexi/Bricks/ui:

Soubor Popis
CompanyLogo.php Logo Firmy
DocumentLink.php Odkaz na dokument ve webovém rozhraní AbraFlexi
AbraFlexiLogo.php Logo AbraFlexi
EmbedResponsiveHTML.php Třída pro zobrazení HTML dokumentu na stránce
EmbedResponsivePDF.php Třída pro zobrazení PDF dokumentu na stránce
RecordTypeSelect.php Nabídka pro výběr typu dokumnetu
RecordChooser.php Nabídka pro výběr záznamu zaleožený na Selectize.js

Ukázky ve složce Examples

Logo Firmy: companylogo.php

Logo

Editor Adresy: addresseditor.php

Výpis

Výpis faktur do stránky: invoices.php

Výpis

Vložení PDF do stránky: embed.php

Vložení

Převzetí dokladu z AbraFlexi a jeho odeslání do prohlížeče: getpdf.php

Formulář pro zadání přihlašovacích údajů AbraFlexi a zobrazení zdali bylo připojení úspěšné: statussignin.php

Test Připojení

Instalátor uživatelských tlačítek buttonInstaller

Custom Button Installer

 • tyto přesunuté původně z src
Soubor Popis
common.php sdílené obecné funkce
ConnectionInfo.php Kontrola připojení k AbraFlexi serveru
ConvertIncomeToZdd.php Zkonvertuje příjem v bance na ZDD a vytvoří vazbu
gethtml.php Vrací HTML verzi dokumentu
LogResults.php Loguje výsledky requestu
XSLTimporter.php Importuje XML přez XSLT transformaci
config.php Ukázka konfiguračního souboru
CurrencyExchange.php Funkce pro směnu měny v záznamu
getpdf.php Vrací PDF verzi dokumentu
parse-cmdline.php Parser parametrů příkazové řádky
RegisterAddress.php Ukázka použití registračního formuláře
UpomenNeplatice.php Rozešle neplatičům upomínky
webhook.php Endpoint pro příjem WebHooků

Debian/Ubuntu

Pro Linux jsou k dispozici .deb balíčky. Prosím použijte repo:

  echo "deb http://repo.vitexsoftware.cz $(lsb_release -sc) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/vitexsoftware.list
  sudo wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/vitexsoftware.gpg http://repo.vitexsoftware.cz/keyring.gpg
  sudo apt update
  sudo apt install php-vitexsoftware-abraflexi-bricks