turnaev/mysql-workbench-schema-exporter-symfony2-bundle

databaseclimysqldoctrineworkbench

Overall: 539 installs
30 days: 22 installs
Today: 0 installs

MySQL Workbench Schema Exporter bundle for Symfony 2.2+

Maintainer: turanev.vladimir
Homepage: https://github.com/turnaev/mysql-workbench-schema-exporter-symfony2-bundle
Canonical: https://github.com/turnaev/mysql-workbench-schema-exporter-symfony2-bundle.git
Source: https://github.com/turnaev/mysql-workbench-schema-exporter-symfony2-bundle/tree/master

 • dev-master reference: 6195ac4 2015-04-15 10:57 UTC MIT

  require:

  Author

 • v1.1.4 reference: 6195ac4 2015-04-15 10:57 UTC MIT

 • v1.1.3 reference: 79c8c2f 2015-01-27 10:41 UTC MIT

 • v1.1.2 reference: 24c5c73 2014-10-08 11:18 UTC MIT

 • v1.1.1 reference: 24c5c73 2014-10-08 11:18 UTC MIT

 • v1.1.0 reference: 4278de3 2014-09-18 03:07 UTC MIT

 • v1.0.9 reference: e075909 2014-09-15 05:05 UTC MIT

 • v1.0.8 reference: 068c7c0 2014-09-15 03:54 UTC MIT

 • v1.0.7 reference: 0c9152f 2013-09-24 07:28 UTC MIT

 • v1.0.6 reference: 0d7df16 2013-09-20 08:26 UTC MIT

 • v1.0.5 reference: 0d7df16 2013-09-20 08:26 UTC MIT

 • v1.0.4 reference: 0d7df16 2013-09-20 08:26 UTC MIT

 • v1.0.3 reference: 94629f0 2013-06-06 09:25 UTC MIT

 • v1.0.2 reference: 04fad36 2013-06-02 12:08 UTC MIT

 • v1.0.1 reference: 8ac368d 2013-05-31 09:05 UTC MIT

 • v1.0.0 reference: 7a47b03 2013-05-31 04:50 UTC MIT