turnaev/mysql-workbench-schema-exporter-symfony2-bundle

databaseclimysqldoctrineworkbench

Overall: 203 installs
This month: 17 installs
Today: 1 install

MySQL Workbench Schema Exporter bundle for Symfony 2.2+

Maintainer: turanev.vladimir
Homepage: https://github.com/turnaev/mysql-workbench-schema-exporter-symfony2-bundle
Canonical: https://github.com/turnaev/mysql-workbench-schema-exporter-symfony2-bundle.git
Source: https://github.com/turnaev/mysql-workbench-schema-exporter-symfony2-bundle/tree/master