turnaev/mysql-workbench-schema-exporter-symfony2-bundle

MySQL Workbench Schema Exporter bundle for Symfony 2.2+

v1.1.4 2015-04-15 10:57 UTC