snide/travinizer-bundle

symfonybundletravisscrutinizer

Overall: 17 installs
30 days: 1 install
Today: 0 installs

Travis CI & Scrutinizer CI overview bundle

Maintainer: pdenis
Homepage: github.com/pdenis/TravinizerBundle
Canonical: https://github.com/pdenis/SnideTravinizerBundle
Source: https://github.com/pdenis/SnideTravinizerBundle/tree/master
Issues: https://github.com/pdenis/SnideTravinizerBundle/issues