pelock/aztec-decoder

Biblioteka programistyczna pozwalająca na dekodowanie danych z dowodów rejestracyjnych pojazdów samochodowych zapisanych w formie kodu AZTEC 2D.

dev-master 2022-07-18 10:34 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2023-01-18 11:29:55 UTC


README

Oferujemy Państwu usługę Web API pozwalającą zdekodować dane z kodu AZTEC 2D zapisanego w dowodach rejestracyjnych pojazdów samochodowych.

Kod AZTEC 2D zapisany w formie obrazkowej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu

Nasza biblioteka dekoduje dane z dowodu rejestracyjnego, zapisane w postaci kodu obrazkowego tzw. kod aztec. Dekodowane są wszystkie wymienione pola w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

https://www.pelock.com/pl/produkty/dekoder-aztec

Gdzie znajdzie zastosowanie Dekoder AZTec?

Dekoder AZTec może przydać się firmom i instytucjom, które pragną zautomatyzować proces ręcznego wprowadzania danych z dowodów rejestracyjnych i zastąpić go poprzez wykorzystanie naszej biblioteki programistycznej, która potrafi rozpoznać i rozkodowac kody AZTEC 2D bezpośrednio ze zdjęć dowodów rejestracyjnych lub zeskanowanych już kodów (wykorzystując skaner QR / AZTEC 2D).

Dostępne edycje programistyczne

Dekoder AZTec dostepny jest w trzech edycjach. Każda wersja posiada inne cechy i inne możliwości dekodowania. Wersja oparta o Web API jako jedyna posiada możliwość rozpoznawania i dekodowania danych bezpośrednio ze zdjęć i obrazków. Pozostałe wersje do dekodowania wymagają już odczytanego kodu w postaci tekstu (np. ze skanera).

Dekodowanie kodu AZTEC 2D do formatu JSON

Wersja Web API

Jest to najbardziej zaawansowana edycja Dekodera AZTec, ponieważ umożliwia precyzyjne rozpoznawanie i dekodowanie kodów AZTEC 2D bezpośrednio ze zdjęć oraz obrazków zapisanych w formatach PNG lub JPG.

Algorytm rozpoznawania obrazu należy do naszej firmy, jest to innowacyjne rozwiązanie rozwijane od podstaw przez prawie rok czasu.

Rozumiemy potrzeby naszych klientów oraz problemy wynikające z rozpoznawnia rzeczywistych zdjęć kodów AZTEC 2D znajdujących się w dowodach rejestracyjnych, które nie zawsze są idealnie wykonane, czy to ze względu na rodzaj aparatu, kąta wykonania zdjęcia, refleksów czy słabej rozdzielczości.

Przy tworzeniu naszego rozwiązania wzieliśmy wszystkie te czynniki pod uwagę i w efekcie nasz algorytm radzi sobie znakomicie z rozpoznawaniem kodów AZTEC 2D ze zdjęć z wszelkiego rodzaju zniekształceniami, uszkodzeniami i niedoskonałościami. Znacznie przewyższa pod względem funkcjonowania dostępne na rynku biblioteki rozpoznawnia kodów AZTEC 2D takie jak np. ZXing.

Gotowe paczki dla różnych języków programowania

Dla ułatwienia szybkiego wdrożenia, paczki instalacyjne Dekodera AZTec zostały wgrane na repozytoria dla kilku popularnych języków programowania, a dodatkowo ich kody źródłowe zostały opublikowane na GitHubie:

Repozytorium Język Instalacja Paczka GitHub
Centralne Repozytorium Maven Java Dodaj wpis do pliku pom.xml
<dependency>
<groupId>com.pelock</groupId>
<artifactId>AZTecDecoder</artifactId>
<version>1.0.0</version>
</dependency>
Maven Źródła
Repozytorium NPM JavaScript, TypeScript npm install aztec-decoder NPM Źródła
Repozytorium NuGet C#, VB.NET, .NET PM> Install-Package AZTecDecoder NuGet Źródła
Repozytorium Packagist dla Composer PHP Dodaj do sekcji require w twoim pliku composer.json linijkę "pelock/aztec-decoder": "*" Packagist Źródła
Repozytorium PyPI dla Python Python pip install aztecdecoder PyPi Źródła

Instalacja dla PHP i Composera

Preferowany sposób instalacji biblioteki poprzez narzędzie composer.

Uruchom:

php composer.phar require --prefer-dist pelock/aztec-decoder "*"

Lub dodaj:

"pelock/aztec-decoder": "*"

do sekcji require w twoim pliku composer.json.

Paczka dostępna na https://packagist.org/packages/pelock/aztec-decoder

Użycie dekodera AZTEC 2D w PHP

//
// załącz klasę dekodera (instalacja komendą 'php composer.phar require --prefer-dist pelock/aztec-decoder "*"')
//
use PELock\AZTecDecoder;

//
// utwórz klasę dekodera (używamy naszego klucza licencyjnego do inicjalizacji)
//
$myAZTecDecoder = new PELock\AZTecDecoder("ABCD-ABCD-ABCD-ABCD");

//
// 1. Dekoduj dane bezpośrednio z pliku graficznego, zwróć wynik jako tablicę
//
$DecodedArray = $myAZTecDecoder->DecodeImageFromFile("zdjecie-dowodu.jpg");

// czy udało się zdekodować dane?
if ($DecodedArray !== false && $DecodedArray["Status"] === true)
{
    // wyświetl rozkodowane dane (są zapisane jako tablica asocjacyjna)
    var_dump($DecodedArray);
}

//
// 2. Dekoduj dane bezpośrednio z pliku graficznego i zwróć wynik jako string JSON
//
$DecodedJSON = $myAZTecDecoder->DecodeImageFromFile("zdjecie-kodu-aztec-2d.png", false);

if ($DecodedJSON !== false)
{
    echo $DecodedJSON;
}

//
// 3. Dekoduj dane z odczytanego już ciągu znaków (np. wykorzystując skaner ręczny)
//
$DecodedText = $myAZTecDecoder->DecodeText("ggMAANtYAAJD...");

if ($DecodedText !== false)
{
    var_dump($DecodedText);
}

//
// 4. Dekoduj dane z odczytanego już ciągu znaków zapisanego w pliku (np. wykorzystując skaner ręczny)
//
$DecodedTextFile = $myAZTecDecoder->DecodeTextFromFile('/sciezka/odczytany-ciag-znakow-aztec-2d.txt');

if ($DecodedTextFile !== false)
{
    var_dump($DecodedTextFile);
}

Bartosz Wójcik https://www.pelock.com | https://www.dekoderaztec.pl