nikolaposa/mobile-detect-module

zendzf2modulemobilemobiledetect

Overall: 1 769 installs
30 days: 184 installs
Today: 0 installs

ZF2 Module which facilitates integration of a PHP MobileDetect class

Maintainer: nikolaposa
Homepage: https://github.com/nikolaposa/MobileDetectModule
Canonical: https://github.com/nikolaposa/MobileDetectModule
Source: https://github.com/nikolaposa/MobileDetectModule/tree/1.0.0
Issues: https://github.com/nikolaposa/MobileDetectModule/issues