ml/git-synchronizer

Keeps directories synchronized to GitHub repositories

1.0.2 2014-07-20 15:33 UTC