kix/mdash-bundle

symfonytypographermdash

Overall: 21 installs
30 days: 0 installs
Today: 0 installs

E. Muravjov's typographer for Symfony

Maintainer: kix
Canonical: https://github.com/kix/mdash-bundle.git
Source: https://github.com/kix/mdash-bundle/tree/0.5.2
Issues: https://github.com/kix/mdash-bundle/issues