evilnet/dotpay

Package for Dotpay payments via api instead of form

2.1.3 2020-09-09 10:52 UTC

README

Paczka Dotpay do Laravela 5.x. Pozwala przesyłać dane bezpośrednio przez API zamiast formularza.

Scrutinizer Code Quality Build Status Latest Unstable Version License Total Downloads

Struktura

src/
tests/

Instalacja

Przez composera

$ composer require evilnet/dotpay

lub w przypadku używania aktualnej wersji z mastera (niezalecane jeżeli chcesz używać najbardziej stabilnej wersji która została ujęta w release) dodaj do pliku composera

 "require": {
     "evilnet/dotpay": "dev-master"
   },

Potem zarejestruj usługę i ewentualnie alias by móc używać fasady w config/app.php (Niepotrzebne od Laravela 5.5 i wzwyż)

'providers' => [

   Evilnet\Dotpay\DotpayServiceProvider::class,
 
 
 'aliases' => [
   'Dotpay' => Evilnet\Dotpay\Facades\Dotpay::class

Opublikuj konfguracje i wprowadź w niej potrzebne dane

php artisan vendor:publish --provider="Evilnet\Dotpay\DotpayServiceProvider"

Dodaj wartości do pliku .env

DOTPAY_USERNAME=
DOTPAY_PASSWORD=
DOTPAY_SHOP_ID=
DOTPAY_PIN=
DOTPAY_BASE_URL=https://ssl.dotpay.pl/test_seller/ 

I dodaj swoją metodę do obsługi callbacku jako wyjątek w pliku VerifyCsrfToken (Potrzebne by uderzenia POST z dotpaya nie wymagały tego tokenu)

Środowiska

Produkcyjne: https://ssl.dotpay.pl/s2/login/

Testowe: https://ssl.dotpay.pl/test_seller/

Przykład użycia

namespace App\Http\Controllers;

use Evilnet\Dotpay\DotpayManager;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Http\Response;

class DotpayController extends Controller
{

  private $dotpayManager;

  public function __construct(DotpayManager $dotpayManager)
  {
    $this->dotpayManager = $dotpayManager;
  }
  
  // Tutaj uderzy Dotpay z danymi o tym w jakim stanie jest transakcja. Zwrócenie OK jest wymagane by dotpay przyjął, że serwer odpowiada poprawnie
  
  public function callback(Request $request)
  {
    $response = $this->dotpayManager->callback($request->all());
    
    //Do whatever you want with this
    
    return new Response('OK');
  }

  public function pay()
  {
    $data = [
      'amount' => '100',
      'currency' => 'PLN',
      'description' => 'Payment for internal_id order',
      'control' => '12345', //ID that dotpay will pong you in the answer
      'language' => 'pl',
      'ch_lock' => '1',
      'url' => config('dotpay.options.url'),
      'urlc' => config('dotpay.options.curl'),
      'expiration_datetime' => '2017-12-01T16:48:00',
      'payer' => [
        'first_name' => 'John',
        'last_name' => 'Smith',
        'email' => 'john.smith@example.com',
        'phone' => '+48123123123'
      ],
      'recipient' => config('dotpay.options.recipient')

    ];

    return redirect()->to($this->dotpayManager->createPayment($data));
  }
}

Change log

Please see CHANGELOG for more information on what has changed recently.

Testing

$ phpunit vendor/evilnet/dotpay/tests

Contributing

Please see CONTRIBUTING and CODE_OF_CONDUCT for details.

Security

If you discover any security related issues, please email axotion@linux.pl instead of using the issue tracker.

Credits

License

The MIT License (MIT). Please see License File for more information.