ACL Package for access control

v2.0.2 2020-11-03 08:32 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2021-10-01 00:09:32 UTC


README

Aquest paquet incorpora una capa de Control d'Accés (Acces Control List) que permet definir, usuaris, rols, permisos i grups. Utilitza internament el paquet Laratrust.

També s'inropora un backend d'administració d'aquesta capa ACL. Aquest backend depèn del paquet ajtarragona/web-components per funcionar correctament.

Instal·lació

composer require ajtarragona/acl

Si volem fer servir el backend a més hem de requerir el paquet web-components.

composer require ajtarragona/web-components

Configuració Inicial

A l'arxiu config/auth.php definim la classe del package al user provider:

  'providers' => [
    'users' => [
      'driver' => 'eloquent',
      'model' => Ajtarragona\ACL\Models\User::class,
    ],
  ]

Si fem servir LDAP, també canviar el model a l'arxiu config/ldap_auth.php

'model' => Ajtarragona\ACL\Models\User::class,

Si no trobem l'arxiu, cal publicar-lo amb la comanda:

php artisan vendor:publish --provider=Adldap\Laravel\AdldapAuthServiceProvider

Publiquem la configuració de Laratrust.

php artisan vendor:publish --tag="laratrust"

A l'arxiu config/laratrust.php (si volem fer servir grups):

 1. posem l'atribut teams.enabled a true:
 ...
 'teams' => [
  'enabled' => true,
 ]
 ...
 1. Definim els models:
'user_models' => [
	'users' => 'Ajtarragona\ACL\Models\User',
],
...
'models' => [
  /**
  * Role model
  */
  'role' => 'Ajtarragona\ACL\Models\Role',

  /**
  * Permission model
  */
  'permission' => 'Ajtarragona\ACL\Models\Permission',

  /**
  * Team model
  */
  'team' => 'Ajtarragona\ACL\Models\Team',

],
 1. Finalment, executem la següent comanda:
php artisan ajtarragona:acl-setup

Això prepararà les taules de la base de dades, si no existeixen, executarà la migració i crearà els permisos, rols i usuaris per defecte.

Es poden modificar els rols, permisos i usuaris per defecte a l'arxiu config/acl_seed.php, publicant prèviament la configuració del paquet:

php artisan vendor:publish --tag=ajtarragona-acl

Se'ns crearà un usuari acl amb password acl amb els rols i permissos necessaris.

Backend

Podem accedir al backend d'administració a través de la ruta ajtarragona/acl. Caldrà que introduim un usuari vàlid que tingui el permís de gestió d'autoritzacions.

Es pot deshabilitar el backend configurant la variable ACL_BACKEND a l'arxiu .env.

Ús

Mirar la documentació de Laratrust per a més informació.

A grans trets per comprovar si un usuari té un determinat rol o permís, ho podem fer a través d'un middleware a les rutes:

Route::group(['middleware' => ['role:admin']], function() { 
  ... 
});
Route::group(['middleware' => ['permission:edit-post']], function() { 
  ... 
});

O bé amb directives blade a les vistes:

@role('admin')
  <p>This is visible to users with the admin role. Gets translated to
  \Laratrust::hasRole('admin')</p>
@endrole
@permission('manage-admins')
  <p>This is visible to users with the given permissions. Gets translated to
  \Laratrust::can('manage-admins'). The @can directive is already taken by core
  laravel authorization package, hence the @permission directive instead.</p>
@endpermission