vanquynguyen/laravel-system-statistics

A very simple system statistics for project

dev-master 2020-10-28 04:41 UTC

This package is not auto-updated.

Last update: 2021-02-14 04:21:53 UTC


README

Chúng ta không thể phủ nhận rằng việc thu thập data system statistics là cực kỳ thiết yếu, chính vì vậy hãy làm việc này để giúp sản phẩm, hệ thống của bạn được tốt hơn. Nhận thấy điều này là hữu ích nên mình có dành một chút thời gian và có viết ra một package tạm đặt tên là: laravel system statistics

Giới thiệu về package laravel system statistics

Mình xây dựng package vanquynguyen/laravel-system-statistics giúp chúng ta có thể dễ dàng thu thập các dữ liệu hệ thống theo các key metrics của riêng mình. Tất cả dữ liệu sẽ được lưu trong bảng system_statistics để tiện cho việc sử dụng sau này.

Download tại: Laravel System statistics package

Cài đặt package

Bạn có thể cài đặt package thông qua composer:

composer require vanquynguyen/laravel-system-statistics

Sau khi cài đặt xong bạn cần chạy command để tạo migrations tự động:

php artisan vendor:publish --provider="Vanquy\SystemStatistics\SystemStatisticServiceProvider" --tag="migrations"

Và đương nhiên rồi sau khi migrations file đã được tạo bạn cần phải chạy migrate để thêm bảng vào database

php artisan migrate

Đừng quên chạy lệnh để tạo file config nữa

php artisan vendor:publish --provider="Vanquy\SystemStatistics\SystemStatisticServiceProvider" --tag="config"

Package có viết sẵn cho bạn một command để thu thập dữ liệu, có sẵn rồi thì ngần ngại gì mà không dùng nhỉ =))

php artisan vendor:publish --provider="Vanquy\SystemStatistics\SystemStatisticServiceProvider" --tag="commands"
Hướng dẫn sử dụng
 • Models

Bạn có thể sử dụng model theo namespace Vanquy\SystemStatistics\Models\SystemStatistic .

 use Vanquy\SystemStatistics\Models\SystemStatistic;

 SystemStatistic::all();

Hoặc nếu bạn muốn tạo trong App\Models để dễ dàng mở rộng thì có thể tạo và extends Model đã được tạo sẵn trong package

 namespace App\Models;

 use Vanquy\SystemStatistics\Models\SystemStatistic;

 class StatisticModel extends SystemStatistic
 {
  //
 }
 • Có thể sử dụng một số hàm sẵn có:

Hiện tại package có viết sẵn 2 class: CollectorRepository. Class Collector là những đoạn code giúp ta thu thập dữ liệu cho các key metrics, Repository cung cấp một số hàm lấy data theo điều kiện. Với namespace là: Vanquy\SystemStatistics\Components\CollectorVanquy\SystemStatistics\Components\Repository

 • Commands

Thu thập data theo ngày

 namespace App\Console\Commands;

 use Vanquy\SystemStatistics\Components\Collector;

 /**
  * Execute the console command.
  *
  * @return mixed
  */
 public function handle(Collector $statsCollector)
 {
   $dateArg = $this->option('date');
   $date = $dateArg !== null ? Carbon::createFromFormat('Y-m-d', $dateArg) : Carbon::now()->subDay(1);

   $this->deleteOldStatistics($date);
   $queries = [];
   $statistics = $statsCollector->forDate($queries, $date);

   $data = $statistics->map(function ($item, $key) use ($date) {
     return [
       'type' => $key,
       'data' => $item,
       'date' => $date,
     ];
   });

   SystemStatistic::insert($data->toArray());
 }

Bạn cần thêm các query ứng với key metrics mà bạn cần và thêm vào biến $queries, Ví dụ:

 namespace App\Console\Commands;

 use Vanquy\SystemStatistics\Components\Collector;
 
 public function handle(Collector $statsCollector)
 {
  $queries = [
   [
     'type' => 'total_users',
     'query' => $statsCollector->countTotalSystem('users'),
   ],
  ];
  ...
 }

Send daily report

 namespace App\Console\Commands;

 use Vanquy\SystemStatistics\Components\Repository

 /**
  * Execute the console command.
  *
  * @return mixed
  */
 public function handle(Repository $statsRepository)
 {
   $currentDate = Carbon::now()->subDay(1);
   $lastDate = Carbon::now()->subDay(2);
   $types = [];

   $dataStatistics = $statsRepository->getStatisticsForReport($types, $currentDate, $lastDate);

   return $dataStatistics;
 }

Bạn cần thêm các type vào biến $types để lấy ra dữ liệu của các type mà bạn cần, ví dụ:

$type = ['total_users', 'total_new_users'];
.....