symfonycontrib/filefield-bundle

symfonyfileformbundleupload

Overall: 41 installs
30 days: 5 installs
Today: 0 installs

Symfony2 Advanced File Field Bundle

Maintainer: symfonycontrib
Homepage: symfonycontrib.com/
Canonical: https://github.com/SymfonyContrib/FileFieldBundle.git
Source: https://github.com/SymfonyContrib/FileFieldBundle/tree/master
Issues: https://github.com/SymfonyContrib/FileFieldBundle/issues