slevomat/zbozi-api-library

Slevomat Zboží API PHP library

2.0.0 2021-02-02 14:20 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2023-09-29 01:39:49 UTC


README

Build status Latest Stable Version Code coverage

Dokumentace Zboží API

Tato knihovna slouží pro implementaci komunikace Partner -> Slevomat.

Knihovna vyžaduje verzi PHP 7.4 nebo vyšší a předpokládá využití nástroje Composer.

Instalace knihovny

composer require slevomat/zbozi-api-library

Použití knihovny

V repozitáři se nachází soubor examples.php s ukázkovým použitím. API se volá skrze metody na objektu \SlevomatZboziApi\ZboziApiClient.

Objekt se vytvoří nejsnáze pomocí továrničky:

$client = \SlevomatZboziApi\ZboziApiClientFactory::create($partnerToken, $apiSecret, $apiUrl, $timeout, $logger); // logger a timeout jsou nepovinné

Při volání metod klienta se volá API Slevomatu. Např.:

$expectedDeliveryDate = $client->markGettingReadyForPickup($orderId);

Chybové stavy

Při volání API může dojít k řadě chyb. Vyhazují se následující výjimky:

  • \SlevomatZboziApi\Request\ConnectionErrorException - nepodařilo se připojit na API, požadavek zopakujte

V případě, že se na API podaří připojit, může knihovna vyhodit následující chyby (všechny jsou typu \SlevomatZboziApi\Request\InvalidRequestException):

  • \SlevomatZboziApi\Request\InvalidCredentialsException - neplatné přihlašovací údaje
  • \SlevomatZboziApi\Request\OrderNotFoundException - neexistující objednávka
  • \SlevomatZboziApi\Request\OrderItemNotFoundException - neexistující položka objednávky
  • \SlevomatZboziApi\Request\InvalidStatusChangeException - přechod objednávky do nepovoleného stavu
  • \SlevomatZboziApi\Request\InvalidCancelException - neplatné storno - stornování většího počtu položek, než existuje
  • \SlevomatZboziApi\Request\OtherRequestErrorException - jiná chyba
  • \SlevomatZboziApi\Request\OrderNotExportedException - objednávka nebyla ještě exportována do partnerského API - nelze s ní skrze API manipulovat

Všechny výjimky InvalidRequestException mají metodu getMessages(), která slouží k získání chybových zpráv, které vrátil server.

U těchto chyb je potřeba před opakovaný pokusem opravit odesílaný požadavek. V případě odesílání stejného požadavku dojde pravděpodobně ke stejné chybě.

Všechny výjimky v knihovně implementují interface SlevomatZboziApi\ZboziApiException, pokud nepotřebujete reagovat na každý chybový stav zvláštním způsobem, lze chytat tento typ.

Logování požadavků

Knihovna podporuje volitelně logování požadavků. Pro implementaci logování použite interface \SlevomatZboziApi\ZboziApiLogger.

Ukázkový logger, který informace o požadavcích rovnou vypisuje, je v repozitáři v souboru ExampleLogger.php.