quimgc/tasks

The Laravel Framework.

Maintainers

Details

github.com/quimgc/Tasks

Source

Issues

Installs: 4

Dependents: 0

Suggesters: 0

Security: 0

Stars: 0

Watchers: 1

Forks: 0

Open Issues: 0

Language:HTML

Type:project

0.1.0 2017-11-24 15:53 UTC

README

Scrutinizer Code Quality StyleCI Dependency Status Build Status Latest Stable Version Total Downloads Latest Unstable Version License Monthly Downloads Daily Downloads composer.lock

Laravel Scheduling

https://laravel.com/docs/5.6/scheduling

Al fitxer App\Console\Kernel es pot configurar a la funció shcedule.

Un cop configurar s'ha d'afegir una configuració al cron:

* * * * * php /path-to-your-project/artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1

Error de moustachs amb PHP

Per solucionar l'error dels {{ variable }} del vue a l'interior d'un fixer .php, la solució està en posar @ al devant de {{ variable }}

Enllaç de adminlte alarms

https://adminlte.io/themes/AdminLTE/pages/UI/general.html

JSON amb php

http://php.net/manual/es/book.json.php

json_encode és per passar d'una variable a JSON.

PROMISES

Si va bé executarà una cosa, i si va malament, una altra.

npm run watch // npm run watch-poll

Serveix per compilar al instant.

#Crear una comanda

Per crear una comanda s'ha de fer:

php artisan make:command nomFitxerComanda

Extres

Agafar header d'una taula per no implementar-ho hardcoded

$tasks = Task::all()->toArray();
$headers = array_keys($tasks[0]);
dd($headers);

El resultat és:

array:4 [
 0 => "id"
 1 => "name"
 2 => "created_at"
 3 => "updated_at"

Ara es pot utilitzar $headers per a retornar alguna cosa en format de table:

  $this->table($headers,$tasks);

D'aquesta forma, no hi ha res hardcoded i si mai es modifica la taula, el codi funcionarà igual.

DIRECTORI MENÚ ESQUERRA

NPM RUN HOT

S'ha d'executar abans d'arrencar el servidor web, ja que utilitza el port 8080.

API passport

Aquests passos es fan cada cop que es treballi amb API.

https://laravel.com/docs/5.5/passport

per executar automàticament el php artisan passport:install es pot fer:

Al fitxer DatabaseSeeder.php a la funció run, afegir:

Artisan::call('passport:install');

VUE multiselect

https://github.com/monterail/vue-multiselect

Paquet laravel

Un paquet laravel ho és perquè té providers. Els paquets s'instal·len gràcies als fitxers composer.json.

CAN'T CD NODE_MODULES

S'ha de fer un npm install.

npm install

Crear un objecte de tipus REQUEST

Per crear:

php artisan make:request nom

Els requests ha de complir:

 • Validacions.

URL

Enllaç: http://acacha.org/mediawiki/URL#.WhcefU3Wx-U

User Agent -> browser.

Paquet es divideix amb dos parts:

 • Capçalera-> Metdades.

 • Dades -> la informació.

Per diferenciar entre URL i URI és:

 • Si ens diu com arribar a aquella cosa és URL.
 • Si identifica alguna cosa és URI.

Helpers

Al composer.json s'ha de canviar l'autoload apuntant al fitxer helpers.php, d'aquesta forma s'aconsegueix que tothom pugui utilitzar aquest fitxer.

  "autoload": {
    ...
    "files" : [
     "app/helpers.php"
    ]
  },

Tot seguit s'executa:

composer dumpautoload

PLUCK

Aquest mètode agafa tots els valors a partir d'una clau passada com a paràmetre.

$collection = collect([
  ['product_id' => 'prod-100', 'name' => 'Desk'],
  ['product_id' => 'prod-200', 'name' => 'Chair'],
]);


$plucked = $collection->pluck('name');

$plucked->all();

// ['Desk', 'Chair']

També es pot fer:

  $plucked = $collection->pluck('name', 'product_id');
  
  $plucked->all();
  
  // ['prod-100' => 'Desk', 'prod-200' => 'Chair']

SCOPED

Assegura que només s'apliquen els canvis al style que es vol i no en general.

SPA

Toggle button

Primer que tot s'ha d'instal·lar:

https://github.com/euvl/vue-js-toggle-button

Tot seguit a l'/home/quim/Code/Tasks/resources/assets/js/quimgc-tasks/index.js s'ha d'afegir:

import ToggleButton from 'vue-js-toggle-button'
Vue.use(ToggleButton)

Un cop fet això, el que s'ha de fer és wrapper, al fitxer Task.php s'ha d'afegir:

public function toArray()
  {
    return [
      'id' => $this->id,
      'name' => $this->name,
      'description' => $this->description,
      'user_id' => $this->user_id,
      'completed' => $this->completed? true:false,
      'created_at' => $this->created_at."",
      'updated_at' => $this->updated_at."",
    ];
  }

Amb això sobreescrivim el mèotode toArray per canviar el 0 o 1 per false o true.

Laravel Dusk

https://laravel.com/docs/5.5/dusk

S'han de crear tests de tipus Browser seguint les tres fases:

 • Preparació

 • Executar

 • Comprovar

Instal·lació

composer require --dev laravel/dusk
php artisan dusk:install

La última comanda crea una carpeta on s'emmagatzemen imatges del moment que ha fallat per poder veure l'error a posteriori.

Per crear un test:

php artisan dusk:make nomTest

Per executar un test no es pot fer amb shit + f10, s'ha de fer per terminal:

php artisan dusk /ruta/fins/al/test

Però també s'ha de tenir un servidor obert per poder executar el test.

Si es comenta una linia del fitxer DuskTestCase.php es pot veure com s'executa el test:

 protected function driver()
  {
    $options = (new ChromeOptions)->addArguments([
      '--disable-gpu',
      //'--headless' linia a comentar
    ]);

    return RemoteWebDriver::create(
      'http://localhost:9515', DesiredCapabilities::chrome()->setCapability(
        ChromeOptions::CAPABILITY, $options
      )
    );
  }

Per configurar el port del test és a .env.dusk.local:

Recomanació: Separar els entorns (Bd, Ports, Controladors,...) per cada cosa.

...
APP_URL=http://localhost:8090

DB_CONNECTION=sqlite_dusk_testing
...

Estem indicant que per als test s'utilitzarà el port 8090 i la bd sqlite_dusk_testing.

Modificar també amb la mateix configuració .env.dusk.testing.

S'ha de tenir en compte que s'ha d'obrir un servidor escoltant pel mateix port que s'executarà el test:

php artisan serve --port=8090 --env=dusk.local

També s'ha de modificar el fitxer database.php i afeigr:

'sqlite_dusk_testing' => [
      'driver'  => 'sqlite',
      'database' => env('DB_DATABASE_TESTING', database_path('nom.bd.creada')),
      'prefix'  => '',
    ],

Comunicació entre pare i fill

Per parlar del fill al pare;

 • És necessita events.
 • Propietats.

VUE CUSTOM-UI

Enllaç wiki acacha:

S'ha creat un nou projecte vue:

vue init webpack nomPlantilla

S'ha executat npm run dev per executar i veure les modificacions al navegador.

Per veure la disponibilitat de les etiquetes CSS als diferents navegadors:

VUE QUILL EDITOR

https://github.com/surmon-china/vue-quill-editor

CREAR CONTROLADORS

php artisan make:controller nomControlador

Automàticament apareixerà a l'apartat de controladors del nostre projecte.

EMAIL

https://laravel.com/docs/5.5/mail

Per crear un OrderShiped:

php artisan make:mail OrderShipped

Crear la plantilla amb la que s'envia el mail (markdown)

https://laravel.com/docs/5.5/mail#markdown-mailables

MAIL EXPLOTACIÓ

Des d'explotació s'ha d'enviar correctament el correu al seu destinatari. Es pot usar els següents drivers:

 • Si s'utilitza gmail a username i password s'ha de posar el de gmail.

NOTES

Amb $browser->script("es pot executar qualsevol codi JS");

EVENTS

https://laravel.com/docs/5.5/events

VUETIFY

https://vuetifyjs.com/vuetify/quick-start

Primer que tot es crea la plantilla:

$ z Tasks
$ cd vue
$ vue init vuetifyjs/webpack vuetify-tasks

Apareix el següent wizard:

? Project name vuetify-tasks
? Project description A Vue.js project
? Author quimgc <quimgonzalez@iesebre.com>
? Vue build standalone
? Install vue-router? Yes
? Use ESLint to lint your code? Yes
? Pick an ESLint preset Standard
? Set up unit tests Yes
? Pick a test runner karma
? Setup e2e tests with Nightwatch? Yes
? Use a-la-carte components? No
? Use custom theme? No
? Should we run `npm install` for you after the project has been created? (recommended) npm

Un cop creat s'entra dins del directori creat i s'executa:

npm run dev

drawer -> calaixera de navegació.

REDIS

Instal·lar al servidor:

composer require predis/predis
sudo apt-get install redis-server

Al .env posar QUEUE_DRIVER=redis

També instal·lar:

sudo apt-get install supervisor
cd /etc/supervisor/conf.d
sudo nano tasks-laravel-worker.conf

Afegir tot això al fitxer de configuració (compte amb els paths):

  [program:tasks-laravel-worker]
  process_name=%(program_name)s_%(process_num)02d
  command=php /home/quim/Code/Tasks/artisan queue:work redis --sleep=3 --tries=3
  autostart=true
  autorestart=true
  user=quim
  numprocs=8
  redirect_stderr=true
  stdout_logfile=/home/quim/Code/Tasks/storage/logs/worker.log

Al fitxer .env canviar QUEUE_DRIVER=sync per QUEUE_DRIVER=redis