pragmarx/glottos

A PHP 5.3+ Online Translation/Localization System

v1.5.0 2015-02-21 20:16 UTC