pomander/symfony2

Symfony2gitdeploysvnpomander

Overall: 930 installs
30 days: 30 installs
Today: 0 installs

Pomander plugin to deploy and manage Symfony2 sites

Maintainer: leopoiroux
Homepage: github.com/leopoiroux/pomander-symfony2
Canonical: https://github.com/leopoiroux/pomander-symfony2.git
Source: https://github.com/leopoiroux/pomander-symfony2/tree/master
Issues: https://github.com/leopoiroux/pomander-symfony2/issues

 • dev-master reference: 6077365 2014-10-15 09:09 UTC MIT

  require:

  Author

 • 0.8 reference: 6077365 2014-10-15 09:09 UTC MIT

 • 0.7 reference: a964421 2014-02-24 22:08 UTC MIT

 • 0.6 reference: 9e93bb7 2014-02-24 11:32 UTC MIT

 • 0.5 reference: bc6bf19 2014-01-31 10:05 UTC MIT

 • 0.4 reference: 7d0caad 2014-01-18 19:48 UTC MIT

 • 0.3 reference: b94a608 2014-01-16 11:54 UTC MIT

 • 0.2 reference: 42af854 2014-01-06 17:51 UTC MIT

 • 0.1 reference: faa9464 2014-01-03 07:59 UTC MIT