phpviet/symfony-number-to-words

Symfony number to words hổ trợ chuyển đổi số sang chữ số Tiếng Việt

1.0.0 2019-06-08 16:41 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2022-05-15 12:23:40 UTC


README

143937

Symfony Number To Words


Latest version Build status Quantity score StyleCI Total download License

Thông tin

Symfony number to words hổ trợ chuyển đổi số sang chữ số Tiếng Việt.

Cài đặt

 • Cài đặt Symfony Number To Words thông qua Composer:
composer require phpviet/symfony-number-to-words
 • Tiếp đến hãy khai báo bundle tại config/bundles.php:
// config/bundles.php

return [
  .....
  PHPViet\Symfony\NumberToWords\Bundle::class => ['all' => true]
];

Cách sử dụng

Các tính năng của extension:

Chuyển đổi số sang chữ số

 • Sử dụng thông service n2w:
// âm năm
$container->get('n2w')->toWords(-5); 

// năm
$container->get('n2w')->toWords(5); 

// năm phẩy năm
$container->get('n2w')->toWords(5.5); 
 • Sử dụng trong twig với n2w filter:
// mười lăm
{{ 15 | n2w }}; 

// một trăm linh năm
{{ 105 | n2w }}; 

// hai mươi tư
{{ 24 | n2w }}; 

Chuyển đổi số sang tiền tệ

 • Sử dụng thông qua service n2w:
// năm triệu sáu trăm chín mươi nghìn bảy trăm đồng
$container->get('n2w')->toCurrency(5690700);
 • Sử dụng trong twig với n2c filter:
// chín mươi lăm triệu năm trăm nghìn hai trăm đồng
{{ 95500200 | n2c }};

Ngoài ra ta còn có thể sử dụng đơn vị tiền tệ khác thông qua tham trị thứ 2 của phương thức toCurrency và filter n2c với mảng phần từ đầu tiên là đơn vị cho số nguyên và kế tiếp là đơn vị của phân số:

// sáu nghìn bảy trăm bốn mươi hai đô bảy xen
$container->get('n2w')->toCurrency(6742.7, ['đô', 'xen']);

// chín nghìn bốn trăm chín mươi hai đô mười lăm xen
{{ 9492.15 | n2c(['đô', 'xen']) }};

Thay cách đọc số

Nếu như bạn cảm thấy cách đọc ở trên ổn rồi thì hãy bỏ qua bước này.

Đầu tiên để thay đổi cách đọc số bạn cần phải tạo file cấu hình n2w.yaml trong config/packages với nội dung sau:

n2w:
  defaults:
    dictionary: 'standard'
  dictionaries:
    standard: 'n2w_standard_dictionary'
    south: 'n2w_south_dictionary'

Ngay bây giờ bạn hãy thử đổi default standard sang south, toàn bộ phương thức chuyển đổi số sang chữ số và tiền tệ sẽ đọc theo phong cách trong Nam:

// một trăm linh một => một trăm lẻ một
$container->get('n2w')->toWords(101);

// một nghìn => một ngàn
$container->get('n2w')->toWords(1000);

 // hai mươi tư => hai mươi bốn
$container->get('n2w')->toWords(24);

// một trăm hai mươi tư nghìn không trăm linh một đồng => một trăm hai mươi bốn ngàn không trăm lẻ một đồng
$container->get('n2w')->toCurrency(124001);

hoặc bạn muốn sử dụng linh động hơn thì hãy chỉ định từ điển:

// một trăm hai mươi tư nghìn không trăm linh một
{{ 124001 | n2w }};

// một trăm hai mươi bốn ngàn không trăm lẻ một
{{ 124001 | n2w('south') }};

Nếu như bạn muốn thay đổi cách đọc theo ý bạn thì hãy tạo một lớp Dictionary kế thừa PHPViet\NumberToWords\Dictionary hoặc thực thi mẫu trừu tượng PHPViet\NumberToWords\DictionaryInterface:

use PHPViet\NumberToWords\Dictionary;
use PHPViet\NumberToWords\Transformer;

class MyDictionary extends Dictionary {

  /**
   * @inheritDoc
   */
  public function specialTripletUnitFive(): string
  {
    return 'nhăm';
  }

}

Sau đó đăng ký 1 service cho nó, ví dụ ta sẽ đặt service đại diện cho MyDictionaryapp.my tiếp đến khai báo file n2w.yaml như sau:

n2w:
  defaults:
    dictionary: 'myDictionary'
  dictionaries:
    standard: 'n2w_standard_dictionary'
    south: 'n2w_south_dictionary'
    myDictionary: 'app.my'

Và hãy thử ngay:

// mười nhăm
$container->get('n2w')->toWords(15);

Dành cho nhà phát triển

Nếu như bạn cảm thấy extension còn thiếu sót hoặc sai sót và bạn muốn đóng góp để phát triển chung, chúng tôi rất hoan nghênh! Hãy tạo các issue để đóng góp ý tưởng cho phiên bản kế tiếp hoặc tạo PR để đóng góp. Cảm ơn!