nguyenanhung/share-links-generator

Project Share Links Generator - Share Fb link building

v1.0 2018-12-31 22:36 UTC

README

Con code này dùng để genarator link dùng share trên các mạng xã hội, được xây dựng dựa trên framework CodeIgniter, phiên bản đang sử dụng 3.1.9

Hướng dẫn cài đặt

Cài đặt qua composer

composer create-project nguyenanhung/share-links-generator

Cài đặt source code

Sau khi create project về, open project và khai báo qua các bước sau

 1. Khai báo trong biến base_url, file application/config.php

example

$config['base_url'] = 'http://fakelink.i9.io/';
 1. Khai thông số Database trong file application/database.php
$db['default'] = array(
  'dsn' => '',
  'hostname' => 'localhost',
  'port' => 3306,
  'username' => 'root',
  'password' => '',
  'database' => 'share_links',
  'dbdriver' => 'mysqli',
  'dbprefix' => '',
  'pconnect' => FALSE,
  'db_debug' => (ENVIRONMENT !== 'production'),
  'cache_on' => FALSE,
  'cachedir' => '',
  'char_set' => 'utf8',
  'dbcollat' => 'utf8_general_ci',
  'swap_pre' => '',
  'encrypt' => FALSE,
  'compress' => FALSE,
  'stricton' => FALSE,
  'failover' => array(),
  'save_queries' => FALSE
);
 1. Import Data trong thư mục databases/ lên server với đúng db name đã khai báo ở bước 2
 2. Quản lý link tại đường dẫn: your-domain.com/login.html, ví dụ: http://fakelink.i9.io/login.html

Thông tin quản lý

Username: hungna

Password: IYmAEWKcU2YnI0mGJPQw5N0X1VxIk4hZ

được khai báo trong file application/controllers/Login.php -> dòng 28 + 29

$config['users'] = array(
      1 => array(
        'username' => 'hungna',
        'password' => 'IYmAEWKcU2YnI0mGJPQw5N0X1VxIk4hZ'
      )
    );

Do source được thiết kế đơn giản nên không tập trung vào bảo mật do không có gì quá phức tạp cả, khai báo user trực tiếp trong hệ thống cho nhanh

Thông tin liên hệ

Bộ source code được thiết kế bởi các thành viên sau đây

Name Email Skype Facebook
Hung Nguyen dev@nguyenanhung.com nguyenanhung5891 @nguyenanhung

From Hanoi with Love <3