nguyenanhung/share-links-generator

Project Share Links Generator - Share Fb link building

v1.1.2 2023-10-24 03:46 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2024-04-24 04:50:55 UTC


README

Latest Stable Version Total Downloads Latest Unstable Version License PHP Version Require

Share Links Generator Tools

Con code này dùng để genarator link dùng share trên các mạng xã hội, được xây dựng dựa trên framework CodeIgniter, phiên bản đang sử dụng 3.1.9

Screenshot Demo

Màn hình Login

Màn hình tạo link và quản lý link

Hướng dẫn cài đặt

Cài đặt qua composer

composer create-project nguyenanhung/share-links-generator

Cài đặt source code

Sau khi create project về, open project và khai báo qua các bước sau

 1. Khai báo trong biến base_url, file application/config.php thành địa chỉ tên miền của bạn
$config['base_url'] = 'http://link.hungng.io/';
 1. Khai thông số Database trong file application/database.php
$db['default'] = array(
  'dsn'     => 'mysql:host=mariadb;port=3306;dbname=share_links',
  'hostname'   => 'mariadb',
  'port'     => 3306,
  'username'   => 'root',
  'password'   => 'hungna',
  'database'   => 'share_links',
  'dbdriver'   => 'pdo',
  'dbprefix'   => '',
  'pconnect'   => false,
  'db_debug'   => (ENVIRONMENT !== 'production'),
  'cache_on'   => false,
  'cachedir'   => '',
  'char_set'   => 'utf8',
  'dbcollat'   => 'utf8_general_ci',
  'swap_pre'   => '',
  'encrypt'   => false,
  'compress'   => false,
  'stricton'   => false,
  'failover'   => array(),
  'save_queries' => false
);
 1. Import Data trong thư mục databases/ lên server với đúng db name đã khai báo ở bước 2
 2. Quản lý link tại đường dẫn: your-domain.com/login.html, ví dụ: http://link.hungng.io/login.html

Thông tin quản lý

Username: hungna

Password: IYmAEWKcU2YnI0mGJPQw5N0X1VxIk4hZ

được khai báo trong file application/controllers/Login.php -> dòng 39 + 40

$config['users'] = array(
      1 => array(
        'username' => 'hungna',
        'password' => 'IYmAEWKcU2YnI0mGJPQw5N0X1VxIk4hZ'
      )
    );

Do source được thiết kế đơn giản nên không tập trung vào bảo mật do không có gì quá phức tạp cả, khai báo user trực tiếp trong hệ thống cho nhanh

Khởi chạy Docker

Source code tích hợp sẵn Docker với PHP 7.4. Có thể chạy nhanh theo hướng dẫn sau đây

cd /path/to/project
 • Build Docker
docker-compose build
 • Run Docker
docker-compose up -d

Thông tin liên hệ

Bộ source code được thiết kế bởi các thành viên sau đây

Name Email Skype Facebook
Hung Nguyen dev@nguyenanhung.com nguyenanhung5891 @nguyenanhung

From Hanoi with Love <3