mochaka/laravel-erply

Guzzlelaravelerply

Overall: 28 installs
30 days: 0 installs
Today: 0 installs

Laravel connector for Erply.com

Maintainer: Mochaka
Canonical: https://github.com/Mochaka/laravel-erply.git
Source: https://github.com/Mochaka/laravel-erply/tree/master
Issues: https://github.com/Mochaka/laravel-erply/issues

  • dev-master reference: afbcf46 2014-08-05 04:16 UTC MIT

    require:

    Author

  • v1.0.2 reference: 1838af3 2014-04-09 04:59 UTC MIT

  • 1.0.1 reference: a8c9c3f 2014-04-09 04:04 UTC MIT

  • 1.0.0.x-dev reference: 5c4fce9 2014-04-07 00:43 UTC MIT

  • v1.0 reference: 5c4fce9 2014-04-07 00:43 UTC MIT