jstayton/google-maps-geocoder

geocodinggeocodermapgooglemapsgmapgmapsgeocode

Overall: 2 775 installs
30 days: 474 installs
Today: 16 installs

A PHP wrapper for the Google Maps Geocoding API v3.

Maintainer: jstayton
Homepage: https://github.com/jstayton/GoogleMapsGeocoder
Canonical: https://github.com/jstayton/GoogleMapsGeocoder
Source: https://github.com/jstayton/GoogleMapsGeocoder/tree/master
Issues: https://github.com/jstayton/GoogleMapsGeocoder/issues