havvg/symfony-havvg-edition

The "Symfony Havvg Edition" distribution

v2.0.0 2016-06-11 18:30 UTC