alexbonavila/laravel-market-information

Web app to about market information.

Installs: 0

Dependents: 0

Suggesters: 0

Security: 0

Stars: 0

Watchers: 1

Forks: 0

Open Issues: 0

Language:JavaScript

Type:project

v4.0 2016-06-01 12:06 UTC

This package is not auto-updated.

Last update: 2020-06-26 19:27:45 UTC


README

Descripció

LaravelMarketInformation és una aplicació web feta amb Laravel, aquesta aplicació el que fa es proveir d'informació financera tant en temps real com històrica (amb 2 anys d'antiguitat), aquesta aplicació està pensada exclusivament per a clients registrats, tot i que això no vol dir que els que no estan logats no pugin fer res, tindran una Landingpage per poder veure quantre pinzellades del que es trobaran si es registren.

Budges

Scrutinizer Code Quality Build Status Coverage Status

Instalació

  1. Instal·lar al nostre servidor donar els permisos necessaris. $ composer require alexbonavila/laravel-market-information

  2. Executar les migracions $ php artisan migrate

  3. Omplir la taula Companies $ php artisan companies_table:feed

  4. Omplir la taula de històrica $ php artisan history_table:feed

  5. Passar la taula històrica a tots els arxius i formats $ php artisan file_creator:create

  6. Configurar el chron per que executi l'scheduler https://laravel.com/docs/master/scheduling

  7. Anar a l'arxiu /resources/views/layouts/partials/graph.blade.php i canviar el domini localhost:8000 de la linia 19 pel teu

Opcional: si no configureu l'scheduler executeu aquesta comanda $ php artisan company_follow:feed

Feed DB commands

Aquesta comanda el que fa es omplir la BD amb els simbols de les empreses de la NASDAQ $ php artisan companies_table:feed

La seguent comanda el que fa és omplir la BD Historica amb la informació demanada $ php artisan history_table:feed

Aquesta comanda serveix per passar l'historic a arxius en els seguents formats(XML, JSON, YML i CSV) $ php artisan file_creator:create

Per últim tenim aquesta comanda que serveix per fer un seguiment del valor actual de les accions $ php artisan company_follow:feed

Llibreries de terçers

GuzzleHttp per les peticions HTTP des de PHP:

https://github.com/guzzle/guzzle

Laravel Formatter per canviar entre formats JSON, XML, CSV i YML:

https://github.com/SoapBox/laravel-formatter

Changelog

Web URL:

https://github.com/alexbonavila/LaravelMarketInformation/blob/master/Changelog.md

Project Location

LaravelMarketInformation/Changelog.md

Links externs

Documentació

http://alexbonavila.github.io/DocumentationLMI/public/api/master/

Wiki

http://acacha.org/mediawiki/Usuari:Alex_bonavila/Credit_de_sintesi

Documentació llibreries de tercers

http://docs.guzzlephp.org/en/latest/

Presentació

http://alexbonavila.github.io/PresentacioLaravelMarketInformation

Addressa

http://laravelmarketinformation.tk/