yosymfony/spress-installer

themesinstallerpluginsspress

Overall: 1 451 installs
30 days: 110 installs
Today: 0 installs

Installer for Spress addons

Maintainer: yosymfony
Canonical: https://github.com/yosymfony/Spress-installer.git
Source: https://github.com/yosymfony/Spress-installer/tree/master
Issues: https://github.com/yosymfony/Spress-installer/issues