yiiviet/yii2-payment

Extension hổ trợ tích hợp các cổng thanh toán trong nước.

Installs: 339

Dependents: 0

Suggesters: 0

Security: 0

Stars: 18

Watchers: 5

Forks: 10

Open Issues: 1

Type:yii2-extension

1.0.4 2019-01-31 07:23 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2021-09-23 00:23:37 UTC


README

Yii2 Extension hổ trợ bạn tích hợp các cổng thanh toán trong nước.

Latest Stable Version Total Downloads Build Status Code Coverage Scrutinizer Code Quality Yii2

Hiện nay các cổng thanh toán trong nước có cấu trúc API rất đa dạng và ít có điểm chung, khiến cho việc chúng ta xây dựng các api-client cũng gặp nhiều khó khăn, chính vì vậy extension này được sinh ra nhằm đồng bộ các phương thức của các cổng thanh toán, giúp cho việc tích hợp sẽ dễ dàng hơn, nó được thiết kế theo nguyên tắc DRY giúp bạn tối giản lại các tham trị khi tạo request gửi lên các cổng thanh toán, chính vì tất cả các cổng thanh toán đều có phương thức chung nên nó sẽ giúp cho bạn chuyển tiếp từ cổng thanh toán này sang cổng thanh toán khác đơn giản hơn.

Ví dụ:

$baoKim->purchase([
  'order_id' => 2, 
  'total_amount' => 500000, 
  'url_success' => '/'
]);

$nganLuong->purchase([
  'bank_code' => 'VCB',
  'buyer_fullname' => 'vxm',
  'buyer_email' => 'admin@test.app',
  'buyer_mobile' => '0909113911',
  'total_amount' => 10000000,
  'order_code' => microtime()
]);

$onePay->purchase([
  'ReturnURL' => 'http://localhost/',
  'OrderInfo' => time(),
  'Amount' => 500000,
  'TicketNo' => '127.0.0.1',
  'AgainLink' => 'http://localhost/',
  'Title' => 'Hello World',
  'MerchTxnRef' => time()
]);

$vnPayment->purchase([
  'TxnRef' => time(),
  'OrderType' => 100000,
  'OrderInfo' => time(),
  'IpAddr' => '127.0.0.1',
  'Amount' => 1000000,
  'ReturnUrl' => 'http://localhost'
]);

$vtcPay->purchase([
  'amount' => 100000,
  'reference_number' => time()
]);

$momo->purchase([
  'amount' => 100000,
  'orderId' => time(),
  'requestId' => time(),
  'returnUrl' => 'http://localhost',
  'notifyUrl' => 'http://localhost/notify',
]);

Các cổng thanh toán được hổ trợ:

Yêu cầu

Cài đặt

Cài đặt thông qua composer nếu như đó là một khái niệm mới với bạn xin click vào đây để tìm hiểu nó.

composer require "yiiviet/yii2-payment"

hoặc thêm

"yiiviet/yii2-payment": "*"

vào phần require trong file composer.json.

Tài liệu