yiisoft/yii2-jui

jQuery UIyii2

Overall: 83 432 installs
30 days: 14 225 installs
Today: 24 installs

The Jquery UI extension for the Yii framework

Maintainer: qiangxue
Canonical: https://github.com/yiisoft/yii2-jui.git
Source: https://github.com/yiisoft/yii2
Issues: https://github.com/yiisoft/yii2/issues?labels=ext%3Ajui
IRC: irc://irc.freenode.net/yii
Forum: http://www.yiiframework.com/forum/
Wiki: http://www.yiiframework.com/wiki/