symfony/website-skeleton

A skeleton to start a new Symfony website