skydiablo/phpseclib-bundle

PHPSecLib Bundle for Symfony 2

dev-master 2013-12-21 15:36 UTC

README

Symfony 2.1: add require to composer.json: "skydiablo/phpseclib-bundle": "dev-master" add to "AppKernel.php: new SkyDiablo\PHPSecLibBundle\SkyDiabloPHPSecLibBundle(),

Symfony 2.0: use git repo