seven/symfony-rpc-bundle

symfonyrpcbundleserverxmlrpcxml-rpc

Overall: 4 286 installs
30 days: 252 installs
Today: 0 installs

This Symfony bundle provide easy way to create XMLRPC server

Maintainer: skolodyazhnyy
Canonical: https://github.com/skolodyazhnyy/symfony-rpc-bundle
Source: https://github.com/skolodyazhnyy/symfony-rpc-bundle/tree/master
Issues: https://github.com/skolodyazhnyy/symfony-rpc-bundle/issues