rogerclotet/angularjsbundle

symfonyjavascriptangular.js

Overall: 7 installs
30 days: 0 installs
Today: 0 installs

Symfony2 bundle for AngularJS integration

Maintainer: rogerclotet
Homepage: https://github.com/rogerclotet/angularjsbundle
Canonical: https://github.com/rogerclotet/angularjsbundle
Source: https://github.com/rogerclotet/angularjsbundle/tree/master
Issues: https://github.com/rogerclotet/angularjsbundle/issues

 • dev-master reference: fdc2857 2014-03-01 17:24 UTC MIT

  require:

  Author

 • 1.0.4 reference: fdc2857 2014-03-01 17:24 UTC MIT

 • 1.0.3 reference: 08c8575 2014-01-27 21:33 UTC MIT

 • 1.0.2 reference: c6a8da3 2013-11-01 19:48 UTC MIT

 • 1.0.1 reference: d3fcb5d 2013-11-01 19:34 UTC MIT

 • dev-version/cdn reference: 298ae3e 2014-03-01 20:45 UTC MIT

 • dev-develop reference: 8f7546d 2014-03-01 17:23 UTC MIT