nguyenanhung/utils-gold-price

Utils API: Get Gold Price

v1.0 2018-12-22 20:43 UTC

README

Latest Stable Version Total Downloads Latest Unstable Version composer.lock License

Utils: Gold Price

Hàm lấy dữ liệu giá vàng từ 1 số website

Giá vàng SJC

Hàm bóc tách dữ liệu từ website SJC: http://sjc.com.vn/price/

<?php
require_once __DIR__ . '/vendor/autoload.php';
$price = new \nguyenanhung\Utils\GoldPrice\GoldPriceSJC();

// Parse dữ liệu từ API ngân hàng
$parse = $price->parseDataGoldPrice();
// Hiển thị dữ liệu dạng JSON
echo $price->toJson();

// Hiển thị dữ liệu thô

echo "<pre>";
print_r($price->getResponse());
echo "</pre>";

Liên hệ

Nếu có bất cứ thông tin nào cần trao đổi và tìm hiểu, vui lòng liên hệ theo thông tin sau

Name Email Skype Facebook
Hung Nguyen dev@nguyenanhung.com nguyenanhung5891 @nguyenanhung

From Hanoi with Love <3