nguyenanhung/utils-exchange-rates

Utils API: Get Exchange Rates

v1.0 2018-12-22 20:17 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2019-11-22 23:06:45 UTC


README

Latest Stable Version Total Downloads Latest Unstable Version composer.lock License

Utils: Exchange Rates

Hàm lấy dữ liệu tỷ giá giao dịch từ website 1 số ngân hàng

Giá vàng Vietcombank

Hàm bóc tách dữ liệu từ website ngân hàng Vietcombank: http://www.vietcombank.com.vn/ExchangeRates/

<?php
require_once __DIR__ . '/vendor/autoload.php';
$vcb = new \nguyenanhung\Utils\ExchangeRates\Vietcombank();

// Parse dữ liệu từ API ngân hàng
$parse = $vcb->parseDataExchangeRates();
// Hiển thị dữ liệu dạng JSON
echo $parse->toJson();

// Hiển thị dữ liệu thô

echo "<pre>";
print_r($parse->getResponse());
echo "</pre>";

Liên hệ

Nếu có bất cứ thông tin nào cần trao đổi và tìm hiểu, vui lòng liên hệ theo thông tin sau

Name Email Skype Facebook
Hung Nguyen dev@nguyenanhung.com nguyenanhung5891 @nguyenanhung

From Hanoi with Love <3