nguyenanhung/utils-exchange-rates

Utils API: Get Exchange Rates

v1.0.2 2021-09-15 13:31 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2024-05-15 19:22:50 UTC


README

Latest Stable Version Total Downloads Latest Unstable Version composer.lock License PHP Version Require

Utils: Exchange Rates

Hàm lấy dữ liệu tỷ giá giao dịch từ website 1 số ngân hàng

Tỷ giá theo báo cáo từ ngân hàng Vietcombank

Hàm bóc tách dữ liệu từ website ngân hàng Vietcombank: https://portal.vietcombank.com.vn/Personal/TG/Pages/ty-gia.aspx

<?php
require_once __DIR__ . '/vendor/autoload.php';
$vcb = new \nguyenanhung\Utils\ExchangeRates\Vietcombank();

// Parse dữ liệu từ API ngân hàng
$parse = $vcb->parseDataExchangeRates();
// Hiển thị dữ liệu dạng JSON
echo $parse->toJson();

// Hiển thị dữ liệu thô

echo "<pre>";
print_r($parse->getResponse());
echo "</pre>";

Liên hệ

Nếu có bất cứ thông tin nào cần trao đổi và tìm hiểu, vui lòng liên hệ theo thông tin sau

Name Email Skype Facebook
Hung Nguyen dev@nguyenanhung.com nguyenanhung5891 @nguyenanhung

From Hanoi with Love <3