nguyenanhung/utils-bmi

Utils BMI: Tính chỉ số BMI

v1.0.1 2021-09-15 13:48 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2024-05-15 19:54:06 UTC


README

Latest Stable Version Total Downloads Latest Unstable Version License PHP Version Require

Utils: BMI

Tính năng giúp kiểm tra được chỉ số sức khỏe BMI là công cụ tầm soát để xác định trọng lượng thích hợp cho người lớn.

Contact

STT Họ tên SĐT Email Skype
1 Hung Nguyen 033.295.3760 dev@nguyenanhung.com nguyenanhung5891