nguyenanhung/telegram-messenger

Send Messenger with Telegram BOT API

v2.0.3 2024-03-04 17:27 UTC

README

Latest Stable Version Total Downloads Monthly Downloads Latest Unstable Version composer.lock License PHP Version Require

Telegram Messenger

Các phương thức hỗ trợ

  • SendMessage via ChatID
  • SendPhoto via ChatID
  • SendAudio via ChatID
  • SendVideo via ChatID
  • SendDocument via ChatID

Version

  • V1.x support all PHP version >=5.6
  • V2.x support all PHP version >=7.0

Concept

Toàn bộ concept cho class được chia sẻ tại đây: https://blog.nguyenanhung.com/2019/08/telegram-bot-ung-dung-trong-monitoring.html

Hướng dẫn cài đặt & sử dụng

Bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn cài đặt và sử dụng tại đây: https://github.com/nguyenanhung/telegram-messenger/blob/master/document/README.md

Contact

STT Name Email GitHub
1 Hung Nguyen dev@nguyenanhung.com @nguyenanhung