nguyenanhung/paypal-upload-tracking

PayPal - Upload Tracking

v1.0.4 2022-06-13 06:34 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2024-05-13 10:41:18 UTC


README

Latest Stable Version Total Downloads Latest Unstable Version License PHP Version Require

Thư viện được thiết kế hỗ trợ duy nhất 1 việc Upload Tracking lên PayPal

Thư viện được xây dựng dựa trên tài liệu chính thức của PayPal tại địa chỉ: https://developer.paypal.com/docs/api/tracking/v1/

Các phương thức cung cấp

Thư viện hỗ trợ 2 Driver sau

 • Upload trực tiếp lên PayPal thông qua clientIdsecretId tại Method nguyenanhung\PayPal\UploadTracking\Services\PayPal\Tracking\Tracking::uploadTracking
 • Upload thông qua hệ thống Payment Gateway riêng tại Method nguyenanhung\PayPal\UploadTracking\Services\PaygateBride\BrideTracking::uploadTracking

Cài đặt phần mềm

Sử dụng composer để cài đặt thông qua lệnh sau:

composer require nguyenanhung/paypal-upload-tracking

Samples Code

<?php
/**
 * Project paypal-upload-tracking
 * Created by PhpStorm
 * User: 713uk13m <dev@nguyenanhung.com>
 * Copyright: 713uk13m <dev@nguyenanhung.com>
 * Date: 08/27/2021
 * Time: 04:40
 */
require_once __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

use nguyenanhung\PayPal\UploadTracking\Services\PayPal\Tracking\Tracking;

$sdkConfig = [
  'partnerId'  => '',
  'prefix'   => '',
  'secretToken' => '',
];

$clientId         = '';
$secretId         = '';
$transactionId      = '';
$trackingNumber      = '';
$trackingCarrier     = '';
$trackingCarrierNameOther = '';
$fulfillmentStatus    = '';

$tracking = new Tracking();
$tracking->setSdkConfig($sdkConfig)
     ->setClientId($clientId)
     ->setSecretId($secretId)
     ->setTransactionId($transactionId)
     ->setTrackingNumber($trackingNumber)
     ->setTrackingCarrier($trackingCarrier)
     ->setTrackingCarrierNameOther($trackingCarrierNameOther)
     ->setFulfillmentStatus($fulfillmentStatus)
     ->requestAccessToken();

echo "<pre>";
print_r($tracking->uploadTracking());
echo "</pre>";

Tham khảo thêm về code mẫu tại examples/

Bản quyền

Phân phối theo giấy phép: GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Liên hệ

Name Email Skype Facebook
Hung Nguyen dev@nguyenanhung.com nguyenanhung5891 @nguyenanhung