nguyenanhung/dr-virus

Virus Scanner by PHP, use VirusTotal API Service

v1.0 2019-01-14 14:06 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2024-05-15 02:40:10 UTC


README

1 wrapper đơn giản support cho việc online checker source dựa trên API của Virus Total

Có thể setup thành 1 service chạy giám sát hệ thống

Support đủ theo các tài liệu của Virus Total, kết hợp hoàn hảo nhất khi sử dụng với Premium Key của Virus Total

Cài đặt

Cài đặt thông qua composer với dòng lệnh dưới đây

composer require nguyenanhung/dr-virus

Quét File

Ví dụ về trường hợp quét file

<?php
require_once __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';
$apiKey = '';
$file  = new \nguyenanhung\Tool\DrVirus\File($apiKey);
// Scan
$result = $file->scan('your_file.blahblah');
d($result);
// Perform a re-scan
d($file->rescan($result['resource']));
// Get Data Report
d($file->getReport($result['resource']));

và tận hưởng thành quả

 /Applications/XAMPP/xamppfiles/htdocs/Packages/dr-virus/example  php file.php                                   ✔  10004  20:55:03

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ $result                                                                                │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
array (8) [
  'scan_id' => string (75) "9981a56db98e722d04fe28af053449bf345c47980610418744f778adb0c6cfe6-1547474005"
  'sha1' => string (40) "60e4817454eea5d2e78e1426f0c63b6dab109916"
  'resource' => string (64) "9981a56db98e722d04fe28af053449bf345c47980610418744f778adb0c6cfe6"
  'response_code' => integer 1
  'sha256' => string (64) "9981a56db98e722d04fe28af053449bf345c47980610418744f778adb0c6cfe6"
  'permalink' => string (117) "https://www.virustotal.com/file/9981a56db98e722d04fe28af053449bf345c47980610418744f778adb0c6cfe6/analysis/1547474005/"
  'md5' => string (32) "5c7a4ccfbfb7366b74951bc313c10a92"
  'verbose_msg' => string (64) "Scan request successfully queued, come back later for the report"
]
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
Called from <ROOT>/file.php:6 [d()]

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ $file->rescan(...)                                                                          │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
array (5) [
  'permalink' => string (117) "https://www.virustotal.com/file/9981a56db98e722d04fe28af053449bf345c47980610418744f778adb0c6cfe6/analysis/1547474005/"
  'response_code' => integer 1
  'sha256' => string (64) "9981a56db98e722d04fe28af053449bf345c47980610418744f778adb0c6cfe6"
  'resource' => string (64) "9981a56db98e722d04fe28af053449bf345c47980610418744f778adb0c6cfe6"
  'scan_id' => string (75) "9981a56db98e722d04fe28af053449bf345c47980610418744f778adb0c6cfe6-1547474005"
]
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
Called from <ROOT>/file.php:8 [d()]

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ $file->getReport(...)                                                                         │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
array (12) [
  'scans' => array (58) [
    'Bkav' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (10) "1.3.0.9899"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190108"
    ]
    'TotalDefense' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (9) "37.1.62.1"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190114"
    ]
    'MicroWorld-eScan' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (10) "14.0.297.0"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190114"
    ]
    'CMC' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (9) "1.1.0.977"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190113"
    ]
    'CAT-QuickHeal' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (5) "14.00"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190114"
    ]
    'McAfee' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (9) "6.0.6.653"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190114"
    ]
    'Malwarebytes' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (10) "2.1.1.1115"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190114"
    ]
    'VIPRE' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (5) "72338"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190113"
    ]
    'SUPERAntiSpyware' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (10) "5.6.0.1032"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190109"
    ]
    'TheHacker' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (12) "6.8.0.5.3954"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190113"
    ]
    'K7GW' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (11) "11.22.29663"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190114"
    ]
    'K7AntiVirus' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (11) "11.22.29661"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190114"
    ]
    'Baidu' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (7) "1.0.0.2"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190114"
    ]
    'NANO-Antivirus' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (13) "1.0.134.24576"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190114"
    ]
    'F-Prot' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (9) "4.7.1.166"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190114"
    ]
    'Symantec' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (7) "1.8.0.0"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190114"
    ]
    'ESET-NOD32' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (5) "18703"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190114"
    ]
    'TrendMicro-HouseCall' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (11) "10.0.0.1040"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190114"
    ]
    'Avast' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (11) "18.4.3895.0"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190114"
    ]
    'ClamAV' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (9) "0.101.1.0"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190114"
    ]
    'Kaspersky' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (9) "15.0.1.13"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190114"
    ]
    'BitDefender' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (3) "7.2"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190114"
    ]
    'Babable' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (7) "9107201"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20180918"
    ]
    'ViRobot' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (11) "2014.3.20.0"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190114"
    ]
    'Rising' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (9) "25.0.0.24"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190114"
    ]
    'Ad-Aware' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (9) "3.0.5.370"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190114"
    ]
    'Emsisoft' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (13) "2018.4.0.1029"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190114"
    ]
    'Comodo' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (5) "30271"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190114"
    ]
    'F-Secure' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (13) "11.0.19100.45"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190111"
    ]
    'DrWeb' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (12) "7.0.34.11020"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190114"
    ]
    'Zillya' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (10) "2.0.0.3729"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190111"
    ]
    'TrendMicro' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (11) "10.0.0.1040"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190114"
    ]
    'McAfee-GW-Edition' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (10) "v2017.3010"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190114"
    ]
    'Sophos' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (6) "4.98.0"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190114"
    ]
    'Cyren' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (7) "6.2.0.1"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190114"
    ]
    'Jiangmin' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (8) "16.0.100"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190114"
    ]
    'Avira' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (7) "8.3.3.8"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190114"
    ]
    'Fortinet' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (9) "5.4.247.0"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190114"
    ]
    'Antiy-AVL' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (7) "3.0.0.1"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190114"
    ]
    'Kingsoft' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (13) "2013.8.14.323"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190114"
    ]
    'Arcabit' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (9) "1.0.0.837"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190114"
    ]
    'AegisLab' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (3) "4.2"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190114"
    ]
    'ZoneAlarm' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (3) "1.0"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190114"
    ]
    'Avast-Mobile' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (9) "190113-00"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190113"
    ]
    'Microsoft' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (11) "1.1.15500.2"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190114"
    ]
    'TACHYON' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (13) "2019-01-14.02"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190114"
    ]
    'AhnLab-V3' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (12) "3.14.1.22785"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190114"
    ]
    'VBA32' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (6) "3.35.1"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190114"
    ]
    'ALYac' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (7) "1.1.1.5"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190114"
    ]
    'MAX' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (11) "2018.9.12.1"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190114"
    ]
    'Zoner' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (3) "1.0"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190114"
    ]
    'Tencent' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (7) "1.0.0.1"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190114"
    ]
    'Yandex' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (7) "5.5.1.3"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190111"
    ]
    'Ikarus' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (7) "0.1.5.2"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190114"
    ]
    'GData' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (20) "A:25.20177B:25.14138"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190114"
    ]
    'AVG' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (11) "18.4.3895.0"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190114"
    ]
    'Panda' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (7) "4.6.4.2"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190113"
    ]
    'Qihoo-360' => array (4) [
      'detected' => boolean false
      'version' => string (10) "1.0.0.1120"
      'result' => null
      'update' => string (8) "20190114"
    ]
  ]
  'scan_id' => string (75) "9981a56db98e722d04fe28af053449bf345c47980610418744f778adb0c6cfe6-1547474005"
  'sha1' => string (40) "60e4817454eea5d2e78e1426f0c63b6dab109916"
  'resource' => string (64) "9981a56db98e722d04fe28af053449bf345c47980610418744f778adb0c6cfe6"
  'response_code' => integer 1
  'scan_date' => string (19) "2019-01-14 13:53:25"
  'permalink' => string (117) "https://www.virustotal.com/file/9981a56db98e722d04fe28af053449bf345c47980610418744f778adb0c6cfe6/analysis/1547474005/"
  'verbose_msg' => string (35) "Scan finished, information embedded"
  'total' => integer 58
  'positives' => integer 0
  'sha256' => string (64) "9981a56db98e722d04fe28af053449bf345c47980610418744f778adb0c6cfe6"
  'md5' => string (32) "5c7a4ccfbfb7366b74951bc313c10a92"
]
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
Called from <ROOT>/file.php:9 [d()]

Lưu ý

Đối với API key thường, hệ thống giới hạn số request được sử dụng, chi tiết tham khảo tại đây: https://developers.virustotal.com/v2.0/reference

Liên hệ

Nếu có bất cứ thông tin nào cần trao đổi và tìm hiểu, vui lòng liên hệ theo thông tin sau

Name Email Skype Facebook
Hung Nguyen dev@nguyenanhung.com nguyenanhung5891 @nguyenanhung

From Hanoi with Love <3