mv/mv-crud-generator-bundle

Symfony2 Doctrine Crud generator Bundle

v1.0.1 2013-07-13 12:42 UTC