mv/mv-crud-generator-bundle

Symfony2 Doctrine Crud generator Bundle

Installs: 22

Dependents: 0

Suggesters: 0

Stars: 0

Watchers: 1

Forks: 0

Open Issues: 0

Type:symfony-bundle

v1.0.1 2013-07-13 12:42 UTC

README