matthiasnoback/symfony-service-definition-validator

Library for validating service definitions created with the Symfony Dependency Injection Component

v1.2.2 2015-01-05 08:36 UTC