Sprawdzanie poprawności numeru PESEL

4.0.0 2021-10-08 12:30 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2023-09-10 13:36:51 UTC


README

Build Status Coverage Status StyleCI Latest Stable Version License

Paczka do łatwej walidacji numeru PESEL.

Instalacja

Composer:

composer require kkszymanowski/pesel

Upgrade guide

2.* -> 3.*

Wersja 3 jest wstecznie kompatybilna z wersją 2, ale wymaga PHP >=7.3. Poza podniesieniem wersji PHP żadne zmiany nie są konieczne.

Zalecana jest natomiast zmiana łapanego wyjątku InvalidArgumentException na wyjątki odpowiadające konkretnym błędom walidacji:

 • Pesel\Exceptions\InvalidLengthException - Błędna długość
 • Pesel\Exceptions\InvalidCharactersException - Znaki inne niż cyfry
 • Pesel\Exceptions\InvalidChecksumException - Błędna suma kontrolna

lub po prostu na Pesel\Exceptions\PeselValidationException aby złapać wszystkie błędy walidacji.

3.* -> 4.*

W wersji 4 zmieniona została walidacja numeru PESEL, aby dobrze identyfikować numery takie jak 00000000000 i 44444444444 jako niepoprawne. Wersja 4 jest zatem niekompatybilna z wersją 3 w tych przypadkach brzegowych, ale nie powinno być problemów z kompatybilnością w większości przypadków.

Od wersji 4 w przypadku nieprawidłowej daty urodzenia w numerze PESEL rzucany jest nowy wyjątek - Pesel\Exceptions\InvalidBirthDateException.

Użycie

Tworzenie obiektu
$pesel = new Pesel($number);

lub

$pesel = Pesel::create($number);

Powyższe metody są równoważne.

Podczas tworzenia obiektu sprawdzana jest poprawność numeru PESEL.

 • Powinien mieć 11 znaków.
 • Powinien zawierać wyłącznie cyfry.
 • Suma kontrolna powinna być poprawna.
 • Powinien zawierać prawidłową datę urodzenia:
  • rok >= 1800 i < 2300.
  • miesiąc >= 1 i <= 12.
  • dzień >= 1 i nie większy niż liczba dni w danym miesiącu i danym roku.

Jeżeli przynajmniej jeden z tych warunków nie zostanie spełniony, zostanie rzucony odpowiedni wyjątek:

 • Pesel\Exceptions\InvalidLengthException - Błędna długość
 • Pesel\Exceptions\InvalidCharactersException - Znaki inne niż cyfry
 • Pesel\Exceptions\InvalidChecksumException - Błędna suma kontrolna
 • Pesel\Exceptions\InvalidChecksumException - Błędna data urodzenia
try {
  Pesel::create($number);

  echo('Numer PESEL jest poprawny');
} catch(Pesel\Exceptions\InvalidLengthException $e) {
  echo('Numer PESEL ma nieprawidłową długość');
} catch(Pesel\Exceptions\InvalidCharactersException $e) {
  echo('Numer PESEL zawiera nieprawidłowe znaki');
} catch(Pesel\Exceptions\InvalidChecksumException $e) {
  echo('Numer PESEL zawiera błędną sumę kontrolną');
} catch(Pesel\Exceptions\InvalidBirthDateException $e) {
  echo('Numer PESEL zawiera nieprawdiłową datę urodzenia');
}

Wszystkie powyższe wyjątki dziedziczą z Pesel\Exceptions\PeselValidationException więc jeżeli niepotrzebne jest rozróżnienie na konkretne błędy walidacji można zastosować jedną klauzulę catch:

try {
  Pesel::create($number);

  echo('Numer PESEL jest poprawny');
} catch(\Pesel\Exceptions\PeselValidationException $e) {
  echo('Numer PESEL jest błędny');
}
Pobieranie zawartości numeru PESEL:
$pesel = new Pesel($number);

$pesel->getNumber();  // Zwraca string

$pesel->getBirthDate(); // Zwraca DateTime

$pesel->getGender();  // Zwraca Pesel::GENDER_MALE lub Pesel::GENDER_FEMALE
Sprawdzenie poprawności:
Pesel::isValid($pesel); // Zwraca bool, nie rzuca wyjątku
Sprawdzenie daty urodzenia:

Parametr $birthDate jest instancją wbudowanej w PHP klasy DateTime

PeselValidator::hasBirthDate(Pesel::create($pesel), $birthDate);
Sprawdzenie płci
PeselValidator::hasGender(Pesel::create($pesel), Pesel::GENDER_MALE);

PeselValidator::hasGender(Pesel::create($pesel), Pesel::GENDER_FEMALE);