jasny/db-mysql

databasedbmysql

Overall: 451 installs
30 days: 14 installs
Today: 0 installs

A simple DB layer in PHP for using MySQL

Maintainer: jasny
Homepage: jasny.github.com/DB-MySQL
Canonical: https://github.com/jasny/DB-MySQL.git
Source: https://github.com/jasny/DB-MySQL
Issues: https://github.com/jasny/DB-MySQL/issues

  • dev-master reference: da03c9e 2013-01-14 23:39 UTC MIT

    require:

    Author

  • v1.1.1 reference: 14a36fe 2013-01-09 00:39 UTC MIT

  • v1.0.0 reference: b32e665 2012-10-22 15:51 UTC MIT