happyr/slugify-bundle

slugifySwedish

Overall: 1 007 installs
30 days: 56 installs
Today: 1 install

A Symfony2 Bundle to slugify swedish texts

Maintainer: Nyholm
Homepage: developer.happyr.com/symfony2-bundles/slugify-bundle
Canonical: https://github.com/HappyR/SlugifyBundle
Source: https://github.com/HappyR/SlugifyBundle/tree/master
Issues: https://github.com/HappyR/SlugifyBundle/issues