flarum-lang/vietnamese

Vietnamese language pack for Flarum

Fund package maintenance!
Website

Installs: 36

Dependents: 1

Suggesters: 0

Security: 0

Stars: 3

Watchers: 1

Forks: 3

Open Issues: 0

Language:JavaScript

Type:flarum-extension

v1.0.7 2021-09-17 19:11 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2021-09-18 19:02:52 UTC


README

Logo

Vietnamese Language Pack for Flarum

License Latest Stable Version Total Downloads Monthly Downloads Support latest version

Gói ngôn ngữ tiếng Việt cho diễn đàn Flarum cùng với một số tiện ích mở rộng chính thức và bên thứ ba. Đây là bản phát hành đầu tiên, sẽ có các bản cập nhật tiếp theo để sửa các lỗi dịch chưa sát nghĩa ^^.

Cài đặt (Installation)

Cài đặt bằng composer:

composer require flarum-lang/vietnamese

Cập nhật (Updating)

composer update flarum-lang/vietnamese
php flarum cache:clear

Yêu cầu phiên bản (Required version)

  • Khả dụng Flarum v1.0.0 (compatible with Flarum v1.0.0)

Tiện ích được hỗ trợ (Extentions supported)

Translation status for Flarum core

Component Status
Core Trạng thái bản dịch
Validation Trạng thái bản dịch

Translation status for official extensions

Extension Status
flarum/akismet Translation status
flarum/approval Translation status
flarum/emoji Translation status
flarum/flags Translation status
flarum/likes Translation status
flarum/lock Translation status
flarum/markdown Translation status
flarum/mentions Translation status
flarum/nicknames Translation status
flarum/pusher Translation status
flarum/statistics Translation status
flarum/sticky Translation status
flarum/subscriptions Translation status
flarum/suspend Translation status
flarum/tags Translation status

Translation status for Friends of Flarum extensions

Extension Status
fof/amazon-affiliation Translation status
fof/analytics Translation status
fof/ban-ips Translation status
fof/best-answer Translation status
fof/byobu Translation status
fof/cookie-consent Translation status
fof/custom-footer Translation status
fof/default-group Translation status
fof/discussion-language Translation status
fof/disposable-emails Translation status
fof/doorman Translation status
fof/drafts Translation status
fof/filter Translation status
fof/follow-tags Translation status
fof/formatting Translation status
fof/forum-statistics-widget Translation status
fof/frontpage Translation status
fof/gamification Translation status
fof/geoip Translation status
fof/github-sponsors Translation status
fof/html-errors Translation status
fof/ignore-users Translation status
fof/impersonate Translation status
fof/linguist Translation status
fof/links Translation status
fof/mason Translation status
fof/masquerade Translation status
fof/merge-discussions Translation status
fof/moderator-notes Translation status
fof/nightmode Translation status
fof/oauth Translation status
fof/open-collective Translation status
fof/pages Translation status
fof/passport Translation status
fof/polls Translation status
fof/pretty-mail Translation status
fof/prevent-necrobumping Translation status
fof/pwned-passwords Translation status
fof/reactions Translation status
fof/recaptcha Translation status
fof/secure-https Translation status
fof/sentry Translation status
fof/share-social Translation status
fof/sitemap Translation status
fof/socialprofile Translation status
fof/spamblock Translation status
fof/split Translation status
fof/stopforumspam Translation status
fof/subscribed Translation status
fof/terms Translation status
fof/upload Translation status
fof/user-bio Translation status
fof/user-directory Translation status
fof/username-request Translation status
fof/webhooks Translation status

Translation status for community extensions

Extension Status
acpl/mobile-tab Translation status
acpl/my-tags Translation status
afrux/forum-stats-widget Translation status
afrux/forum-widgets-core Translation status
afrux/news-widget Translation status
afrux/online-users-widget Translation status
afrux/top-posters-widget Translation status
antoinefr/flarum-ext-money Translation status
antoinefr/flarum-ext-online Translation status
askvortsov/flarum-article-series Translation status
askvortsov/flarum-auto-moderator Translation status
askvortsov/flarum-categories Translation status
askvortsov/flarum-checklist Translation status
askvortsov/flarum-discussion-templates Translation status
askvortsov/flarum-help-tags Translation status
askvortsov/flarum-markdown-tables Translation status
askvortsov/flarum-moderator-warnings Translation status
askvortsov/flarum-pwa Translation status
askvortsov/flarum-rich-text Translation status
askvortsov/flarum-saml Translation status
clarkwinkelmann/catch-the-fish Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-author-change Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-bookmarks Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-clippy Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-create-user-modal Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-email-as-display-name Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-email-whitelist Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-emojionearea Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-external-email-validation Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-first-post-approval Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-follow-tags-prompt Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-group-invitation Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-group-list Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-likes-received Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-mailing Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-passwordless Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-popular-discussion-badge Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-post-bookmarks Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-post-permissions Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-predefined-avatars Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-scratchpad Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-shadow-ban Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-status Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-translation-inspector Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-username-blacklist Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-who-read Translation status
davwheat/custom-sidenav-links Translation status
davwheat/flarum-ext-ads Translation status
dem13n/discussion-cards Translation status
dem13n/topic-starter-label Translation status
extiverse/mercury Translation status
ffans/clipboardjs Translation status
flarumi/oauth-vkontakte Translation status
flarumite/simple-discussion-views Translation status
flarumite/simple-spoilers Translation status
glowingblue/password-strength Translation status
glowingblue/redis-setup Translation status
hehongyuanlove/flarum-auth-qq Translation status
ianm/follow-users Translation status
ianm/gravatar Translation status
ianm/html-head Translation status
ianm/level-ranks Translation status
ianm/syndication Translation status
ianm/synopsis Translation status
itnt/flarum-uitab Translation status
jslirola/flarum-ext-login2seeplus Translation status
justoverclock/custom-header Translation status
justoverclock/custom-html-widget Translation status
justoverclock/discussion-info Translation status
justoverclock/edit-posts Translation status
justoverclock/events-countdown Translation status
justoverclock/first-visit-indexpage Translation status
justoverclock/flarum-ext-contactme Translation status
justoverclock/flarum-ext-dontgoaway Translation status
justoverclock/flarum-ext-feedback Translation status
justoverclock/flarum-ext-guestengagement Translation status
justoverclock/flarum-ext-hashtag Translation status
justoverclock/flarum-ext-infocards Translation status
justoverclock/flarum-ext-keywords Translation status
justoverclock/flarum-ext-newsfeed Translation status
justoverclock/flarum-ext-newsletter Translation status
justoverclock/flarum-ext-purify Translation status
justoverclock/flarum-ext-pwgen Translation status
justoverclock/flarum-ext-readmore Translation status
justoverclock/flarum-ext-realtimecode Translation status
justoverclock/flarum-ext-socialcards Translation status
justoverclock/flarum-ext-toastme Translation status
justoverclock/flarum-ext-welcomebox Translation status
justoverclock/geo-weather Translation status
justoverclock/header-slideshow Translation status
justoverclock/hot-discussions Translation status
justoverclock/image-gallery Translation status
justoverclock/last-registered-users Translation status
justoverclock/last-tweet Translation status
justoverclock/last-users-posts Translation status
justoverclock/og-meta-tag Translation status
justoverclock/username-blacklist Translation status
justoverclock/youtube-video-feed Translation status
katosdev/signature Translation status
kilowhat/flarum-ext-audit-free Translation status
kyrne/evergreen Translation status
kyrne/websocket Translation status
kyrne/whisper Translation status
maicol07/flarum-ext-sso Translation status
malago/flarum-achievements Translation status
malago/flarum-ads Translation status
malago/flarum-ext-fancybox Translation status
matteocontrini/flarum-imgur-upload Translation status
michaelbelgium/flarum-discussion-views Translation status
michaelbelgium/flarum-profile-views Translation status
migratetoflarum/canonical Translation status
migratetoflarum/fake-data Translation status
miniflar/admin-notepad-widget Translation status
miniflar/sidenav-download-button Translation status
miniflar/top-like-givers-widget Translation status
nearata/flarum-ext-auth-minecraft Translation status
nearata/flarum-ext-cakeday Translation status
nearata/flarum-ext-copy-code-to-clipboard Translation status
nearata/flarum-ext-dsts Translation status
nearata/flarum-ext-embed-twitch Translation status
nearata/flarum-ext-embed-video Translation status
nearata/flarum-ext-minecraft-avatars Translation status
nearata/flarum-ext-signup-confirm-password Translation status
nearata/flarum-ext-tags-color-generator Translation status
nearata/flarum-ext-twofactor Translation status
nomiscz/flarum-ext-auth-steam Translation status
nomiscz/flarum-ext-auth-wechat Translation status
nyu8/flarum-email-filter Translation status
ralkage/flarum-hcaptcha Translation status
serakoi/flarum-hideprofile Translation status
serakoi/flarumdiscordtheme Translation status
spookygames/flarum-ext-auth-keycloak Translation status
sycho/flarum-advanced-extension-categories Translation status
sycho/flarum-github-milestone Translation status
sycho/flarum-move-posts Translation status
sycho/flarum-profile-cover Translation status
the-turk/flarum-diff Translation status
the-turk/flarum-flamoji Translation status
the-turk/flarum-mathren Translation status
the-turk/flarum-miserable-users Translation status
the-turk/flarum-nodp Translation status
the-turk/flarum-pallet-theme Translation status
the-turk/flarum-quiet-edits Translation status
the-turk/flarum-regrole Translation status
the-turk/flarum-stickiest Translation status
therealsujitk/flarum-ext-gifs Translation status
tituspijean/flarum-ext-auth-ldap Translation status
tpokorra/flarum-ext-post-notification Translation status
v17development/flarum-blog Translation status
v17development/flarum-seo Translation status
v17development/flarum-user-badges Translation status
webbinaro/flarum-calendar Translation status
zerosonesfun/expired-posts Translation status

Translation status for premium extensions

Extension Status
blomstra/payments Translation status
blomstra/readme Translation status
blomstra/realtime Translation status
datitisev/flarum-backup Translation status
datitisev/flarum-maintenance Translation status
datitisev/flarum-webhooks-pro Translation status
kilowhat/flarum-ext-custom-paths Translation status
kilowhat/flarum-ext-formulaire Translation status
kilowhat/flarum-ext-wordpress Translation status
maicol07/flarum-oidc-client Translation status
reflar/recache Translation status
v17development/flarum-support Translation status

Links

License

The language pack is released under the MIT license. Please see the license terms.