flarum-lang/vietnamese

Vietnamese language pack for Flarum

Fund package maintenance!
Website

Installs: 875

Dependents: 1

Suggesters: 0

Security: 0

Stars: 3

Watchers: 2

Forks: 2

Open Issues: 1

Language:JavaScript

Type:flarum-extension

v1.8.0 2023-06-01 14:21 UTC

README

Logo

Vietnamese Language Pack for Flarum

License Latest Stable Version Total Downloads Monthly Downloads

Gói ngôn ngữ tiếng Việt cho diễn đàn Flarum cùng với một số tiện ích mở rộng chính thức và bên thứ ba.

Yêu cầu phiên bản

  • Tương thích với phiên bản Flarum v1.7 trở lên.

Cài đặt

Cài đặt bằng composer:

composer require flarum-lang/vietnamese

Cập nhật

composer update flarum-lang/vietnamese
php flarum cache:clear

Trạng thái bản dịch Flarum core

Thành phần Trạng thái
Core Trạng thái bản dịch
Validation Trạng thái bản dịch

Trạng thái bản dịch tiện ích mở rộng chính thức

Tiện ích mở rộng Trạng thái
flarum/akismet Trạng thái bản dịch
flarum/approval Trạng thái bản dịch
flarum/bbcode Trạng thái bản dịch
flarum/emoji Trạng thái bản dịch
flarum/flags Trạng thái bản dịch
flarum/likes Trạng thái bản dịch
flarum/lock Trạng thái bản dịch
flarum/markdown Trạng thái bản dịch
flarum/mentions Trạng thái bản dịch
flarum/nicknames Trạng thái bản dịch
flarum/pusher Trạng thái bản dịch
flarum/statistics Trạng thái bản dịch
flarum/sticky Trạng thái bản dịch
flarum/subscriptions Trạng thái bản dịch
flarum/suspend Trạng thái bản dịch
flarum/tags Trạng thái bản dịch

Trạng thái bản dịch các tiện ích mở rộng Friends of Flarum

Tiện ích mở rộng Trạng thái
fof/amazon-affiliation Trạng thái bản dịch
fof/analytics Trạng thái bản dịch
fof/ban-ips Trạng thái bản dịch
fof/best-answer Trạng thái bản dịch
fof/byobu Trạng thái bản dịch
fof/cookie-consent Trạng thái bản dịch
fof/custom-footer Trạng thái bản dịch
fof/default-group Trạng thái bản dịch
fof/default-user-preferences Trạng thái bản dịch
fof/discussion-language Trạng thái bản dịch
fof/discussion-thumbnail Trạng thái bản dịch
fof/disposable-emails Trạng thái bản dịch
fof/doorman Trạng thái bản dịch
fof/drafts Trạng thái bản dịch
fof/filter Trạng thái bản dịch
fof/follow-tags Trạng thái bản dịch
fof/formatting Trạng thái bản dịch
fof/forum-statistics-widget Trạng thái bản dịch
fof/frontpage Trạng thái bản dịch
fof/gamification Trạng thái bản dịch
fof/geoip Trạng thái bản dịch
fof/github-sponsors Trạng thái bản dịch
fof/html-errors Trạng thái bản dịch
fof/ignore-users Trạng thái bản dịch
fof/impersonate Trạng thái bản dịch
fof/linguist Trạng thái bản dịch
fof/links Trạng thái bản dịch
fof/mason Trạng thái bản dịch
fof/masquerade Trạng thái bản dịch
fof/merge-discussions Trạng thái bản dịch
fof/moderator-notes Trạng thái bản dịch
fof/nightmode Trạng thái bản dịch
fof/oauth Trạng thái bản dịch
fof/open-collective Trạng thái bản dịch
fof/pages Trạng thái bản dịch
fof/passport Trạng thái bản dịch
fof/polls Trạng thái bản dịch
fof/pretty-mail Trạng thái bản dịch
fof/prevent-necrobumping Trạng thái bản dịch
fof/pwned-passwords Trạng thái bản dịch
fof/reactions Trạng thái bản dịch
fof/recaptcha Trạng thái bản dịch
fof/secure-https Trạng thái bản dịch
fof/sentry Trạng thái bản dịch
fof/share-social Trạng thái bản dịch
fof/sitemap Trạng thái bản dịch
fof/socialprofile Trạng thái bản dịch
fof/spamblock Trạng thái bản dịch
fof/split Trạng thái bản dịch
fof/stopforumspam Trạng thái bản dịch
fof/subscribed Trạng thái bản dịch
fof/terms Trạng thái bản dịch
fof/upload Trạng thái bản dịch
fof/user-bio Trạng thái bản dịch
fof/user-directory Trạng thái bản dịch
fof/username-request Trạng thái bản dịch
fof/webhooks Trạng thái bản dịch

Trạng thái bản dịch các tiện ích mở rộng cộng đồng

Tiện ích mở rộng Trạng thái
acpl/flarum-lscache Trạng thái bản dịch
acpl/mobile-tab Trạng thái bản dịch
acpl/my-tags Trạng thái bản dịch
afrux/asirem Trạng thái bản dịch
afrux/forum-stats-widget Trạng thái bản dịch
afrux/forum-widgets-core Trạng thái bản dịch
afrux/news-widget Trạng thái bản dịch
afrux/online-users-widget Trạng thái bản dịch
afrux/top-posters-widget Trạng thái bản dịch
akr/chevereto Trạng thái bản dịch
annonny/flarum-dice Trạng thái bản dịch
antoinefr/flarum-ext-money Trạng thái bản dịch
antoinefr/flarum-ext-online Trạng thái bản dịch
archlinux-de/flarum-click-image Trạng thái bản dịch
askvortsov/flarum-article-series Trạng thái bản dịch
askvortsov/flarum-auto-moderator Trạng thái bản dịch
askvortsov/flarum-categories Trạng thái bản dịch
askvortsov/flarum-checklist Trạng thái bản dịch
askvortsov/flarum-discussion-templates Trạng thái bản dịch
askvortsov/flarum-help-tags Trạng thái bản dịch
askvortsov/flarum-markdown-tables Trạng thái bản dịch
askvortsov/flarum-moderator-warnings Trạng thái bản dịch
askvortsov/flarum-pwa Trạng thái bản dịch
askvortsov/flarum-rich-text Trạng thái bản dịch
askvortsov/flarum-saml Trạng thái bản dịch
blessing/flarum-oauth-client Trạng thái bản dịch
blomstra/conversations Trạng thái bản dịch
blomstra/flag-duplicates Trạng thái bản dịch
blomstra/fontawesome Trạng thái bản dịch
blomstra/mark-unread Trạng thái bản dịch
blomstra/oauth-apple Trạng thái bản dịch
blomstra/oauth-slack Trạng thái bản dịch
blomstra/search Trạng thái bản dịch
blomstra/secondary-tags-toggler Trạng thái bản dịch
blomstra/sort-order-toggle Trạng thái bản dịch
blomstra/turnstile Trạng thái bản dịch
blomstra/user-filter Trạng thái bản dịch
blomstra/usercard-stats Trạng thái bản dịch
blomstra/welcome-login Trạng thái bản dịch
cadiducho/bbcode Trạng thái bản dịch
cccyun/flarum-clogin-oauth Trạng thái bản dịch
clarkwinkelmann/catch-the-fish Trạng thái bản dịch
clarkwinkelmann/flarum-ext-author-change Trạng thái bản dịch
clarkwinkelmann/flarum-ext-carving-contest Trạng thái bản dịch
clarkwinkelmann/flarum-ext-clippy Trạng thái bản dịch
clarkwinkelmann/flarum-ext-collapsible-posts Trạng thái bản dịch
clarkwinkelmann/flarum-ext-colorful-borders Trạng thái bản dịch
clarkwinkelmann/flarum-ext-composer-page Trạng thái bản dịch
clarkwinkelmann/flarum-ext-create-user-modal Trạng thái bản dịch
clarkwinkelmann/flarum-ext-default-image-alt Trạng thái bản dịch
clarkwinkelmann/flarum-ext-discussion-bookmarks Trạng thái bản dịch
clarkwinkelmann/flarum-ext-discussion-open-position Trạng thái bản dịch
clarkwinkelmann/flarum-ext-editable-user-attributes Trạng thái bản dịch
clarkwinkelmann/flarum-ext-email-as-display-name Trạng thái bản dịch
clarkwinkelmann/flarum-ext-email-whitelist Trạng thái bản dịch
clarkwinkelmann/flarum-ext-emojionearea Trạng thái bản dịch
clarkwinkelmann/flarum-ext-external-email-validation Trạng thái bản dịch
clarkwinkelmann/flarum-ext-featured-discussions Trạng thái bản dịch
clarkwinkelmann/flarum-ext-first-post-approval Trạng thái bản dịch
clarkwinkelmann/flarum-ext-follow-tags-prompt Trạng thái bản dịch
clarkwinkelmann/flarum-ext-formatted-banner Trạng thái bản dịch
clarkwinkelmann/flarum-ext-group-invitation Trạng thái bản dịch
clarkwinkelmann/flarum-ext-group-list Trạng thái bản dịch
clarkwinkelmann/flarum-ext-ipsum-autocomplete Trạng thái bản dịch
clarkwinkelmann/flarum-ext-jwt-cookie-login Trạng thái bản dịch
clarkwinkelmann/flarum-ext-likes-received Trạng thái bản dịch
clarkwinkelmann/flarum-ext-mailing Trạng thái bản dịch
clarkwinkelmann/flarum-ext-mass-actions Trạng thái bản dịch
clarkwinkelmann/flarum-ext-meilisearch-dashboard Trạng thái bản dịch
clarkwinkelmann/flarum-ext-passwordless Trạng thái bản dịch
clarkwinkelmann/flarum-ext-popular-discussion-badge Trạng thái bản dịch
clarkwinkelmann/flarum-ext-post-bookmarks Trạng thái bản dịch
clarkwinkelmann/flarum-ext-post-permissions Trạng thái bản dịch
clarkwinkelmann/flarum-ext-predefined-avatars Trạng thái bản dịch
clarkwinkelmann/flarum-ext-prominent-post-numbers Trạng thái bản dịch
clarkwinkelmann/flarum-ext-readonly-profile Trạng thái bản dịch
clarkwinkelmann/flarum-ext-reset-preferences Trạng thái bản dịch
clarkwinkelmann/flarum-ext-roll-die Trạng thái bản dịch
clarkwinkelmann/flarum-ext-scout Trạng thái bản dịch
clarkwinkelmann/flarum-ext-scratchpad Trạng thái bản dịch
clarkwinkelmann/flarum-ext-see-past-first-post Trạng thái bản dịch
clarkwinkelmann/flarum-ext-selective-mediaembed Trạng thái bản dịch
clarkwinkelmann/flarum-ext-shadow-ban Trạng thái bản dịch
clarkwinkelmann/flarum-ext-status Trạng thái bản dịch
clarkwinkelmann/flarum-ext-sudo-mode Trạng thái bản dịch
clarkwinkelmann/flarum-ext-translation-inspector Trạng thái bản dịch
clarkwinkelmann/flarum-ext-typewriter Trạng thái bản dịch
clarkwinkelmann/flarum-ext-username-blacklist Trạng thái bản dịch
clarkwinkelmann/flarum-ext-who-read Trạng thái bản dịch
club-1/flarum-ext-cross-references Trạng thái bản dịch
datitisev/flarum-discussion-agree-message Trạng thái bản dịch
datitisev/flarum-post-galleries Trạng thái bản dịch
datlechin/flarum-add-like-controls Trạng thái bản dịch
datlechin/flarum-bbcode-hide-content Trạng thái bản dịch
datlechin/flarum-birthdays Trạng thái bản dịch
datlechin/flarum-birthdays-widget Trạng thái bản dịch
datlechin/flarum-chatgpt Trạng thái bản dịch
datlechin/flarum-copy-links Trạng thái bản dịch
datlechin/flarum-discussion-overview Trạng thái bản dịch
datlechin/flarum-keyboard-shortcuts Trạng thái bản dịch
datlechin/flarum-landing-page Trạng thái bản dịch
datlechin/flarum-link-preview Trạng thái bản dịch
datlechin/flarum-more-discussions Trạng thái bản dịch
datlechin/flarum-oauth-envato Trạng thái bản dịch
datlechin/flarum-oauth-spotify Trạng thái bản dịch
datlechin/flarum-offline-indicator Trạng thái bản dịch
datlechin/flarum-posted-on Trạng thái bản dịch
datlechin/flarum-pronouns Trạng thái bản dịch
datlechin/flarum-remove-sidenav Trạng thái bản dịch
datlechin/flarum-scroll-buttons Trạng thái bản dịch
datlechin/flarum-signup-button Trạng thái bản dịch
datlechin/flarum-silent-edit Trạng thái bản dịch
datlechin/flarum-tag-passwords Trạng thái bản dịch
datlechin/flarum-title-length Trạng thái bản dịch
datlechin/flarum-usercard-uid Trạng thái bản dịch
datlechin/flarum-who-replied Trạng thái bản dịch
davwheat/custom-sidenav-links Trạng thái bản dịch
davwheat/flarum-ext-ads Trạng thái bản dịch
davwheat/flarum-ext-share Trạng thái bản dịch
dem13n/discussion-cards Trạng thái bản dịch
dem13n/topic-starter-label Trạng thái bản dịch
extiverse/mercury Trạng thái bản dịch
ffans/clipboardjs Trạng thái bản dịch
flamarkt/backoffice Trạng thái bản dịch
flamarkt/matomo Trạng thái bản dịch
flamarkt/taxonomies Trạng thái bản dịch
flarumite/simple-discussion-views Trạng thái bản dịch
flarumite/simple-spoilers Trạng thái bản dịch
ganuonglachanh/sonic Trạng thái bản dịch
gbcl/userip Trạng thái bản dịch
glowingblue/password-strength Trạng thái bản dịch
glowingblue/redis-setup Trạng thái bản dịch
hehongyuanlove/flarum-auth-qq Trạng thái bản dịch
ianm/follow-users Trạng thái bản dịch
ianm/gravatar Trạng thái bản dịch
ianm/html-head Trạng thái bản dịch
ianm/level-ranks Trạng thái bản dịch
ianm/log-viewer Trạng thái bản dịch
ianm/no-meta-title Trạng thái bản dịch
ianm/oauth-amazon Trạng thái bản dịch
ianm/oauth-line Trạng thái bản dịch
ianm/oauth-reddit Trạng thái bản dịch
ianm/oauth-twitch Trạng thái bản dịch
ianm/syndication Trạng thái bản dịch
ianm/synopsis Trạng thái bản dịch
jslirola/flarum-ext-login2seeplus Trạng thái bản dịch
justoverclock/auto-post-count-badge Trạng thái bản dịch
justoverclock/be-active-user-indicator Trạng thái bản dịch
justoverclock/best-answer-badge Trạng thái bản dịch
justoverclock/broken-links-checker Trạng thái bản dịch
justoverclock/composer-autocomplete Trạng thái bản dịch
justoverclock/country-flags Trạng thái bản dịch
justoverclock/custom-header Trạng thái bản dịch
justoverclock/custom-html-widget Trạng thái bản dịch
justoverclock/discussion-hero-showtags Trạng thái bản dịch
justoverclock/discussion-info Trạng thái bản dịch
justoverclock/edit-posts Trạng thái bản dịch
justoverclock/events-countdown Trạng thái bản dịch
justoverclock/feautured-discussions-widget Trạng thái bản dịch
justoverclock/first-visit-indexpage Trạng thái bản dịch
justoverclock/first-visit-popup Trạng thái bản dịch
justoverclock/flachat Trạng thái bản dịch
justoverclock/flarum-ext-contactme Trạng thái bản dịch
justoverclock/flarum-ext-dontgoaway Trạng thái bản dịch
justoverclock/flarum-ext-feedback Trạng thái bản dịch
justoverclock/flarum-ext-guestengagement Trạng thái bản dịch
justoverclock/flarum-ext-hashtag Trạng thái bản dịch
justoverclock/flarum-ext-infocards Trạng thái bản dịch
justoverclock/flarum-ext-keywords Trạng thái bản dịch
justoverclock/flarum-ext-newsfeed Trạng thái bản dịch
justoverclock/flarum-ext-newsletter Trạng thái bản dịch
justoverclock/flarum-ext-purify Trạng thái bản dịch
justoverclock/flarum-ext-pwgen Trạng thái bản dịch
justoverclock/flarum-ext-realtimecode Trạng thái bản dịch
justoverclock/flarum-ext-socialcards Trạng thái bản dịch
justoverclock/flarum-ext-toastme Trạng thái bản dịch
justoverclock/flarum-ext-welcomebox Trạng thái bản dịch
justoverclock/geo-weather Trạng thái bản dịch
justoverclock/header-slideshow Trạng thái bản dịch
justoverclock/hot-discussions Trạng thái bản dịch
justoverclock/hot-discussions-cards Trạng thái bản dịch
justoverclock/last-post-useravatar Trạng thái bản dịch
justoverclock/last-registered-users Trạng thái bản dịch
justoverclock/last-tweet Trạng thái bản dịch
justoverclock/last-users-posts Trạng thái bản dịch
justoverclock/og-meta-tag Trạng thái bản dịch
justoverclock/popular-tags Trạng thái bản dịch
justoverclock/random-post Trạng thái bản dịch
justoverclock/staff-members-widget Trạng thái bản dịch
justoverclock/thread-read-time Trạng thái bản dịch
justoverclock/user-pc-specs Trạng thái bản dịch
justoverclock/user-statistics Trạng thái bản dịch
justoverclock/username-blacklist Trạng thái bản dịch
justoverclock/users-map-location Trạng thái bản dịch
justoverclock/youtube-video-feed Trạng thái bản dịch
katosdev/signature Trạng thái bản dịch
kilowhat/flarum-ext-audit-free Trạng thái bản dịch
kyrne/evergreen Trạng thái bản dịch
kyrne/websocket Trạng thái bản dịch
kyrne/whisper Trạng thái bản dịch
littlecxm/flarum-reply-to-see Trạng thái bản dịch
maicol07/flarum-ext-sso Trạng thái bản dịch
malago/flarum-achievements Trạng thái bản dịch
malago/flarum-ads Trạng thái bản dịch
malago/flarum-ext-fancybox Trạng thái bản dịch
marchccc/flarum-ext-mentions-group-users Trạng thái bản dịch
matteociaroni/flarum-public-suspensions Trạng thái bản dịch
matteocontrini/flarum-imgur-upload Trạng thái bản dịch
michaelbelgium/flarum-discussion-views Trạng thái bản dịch
michaelbelgium/flarum-profile-views Trạng thái bản dịch
michaelbelgium/mybb-to-flarum Trạng thái bản dịch
migratetoflarum/canonical Trạng thái bản dịch
migratetoflarum/fake-data Trạng thái bản dịch
miniflar/admin-notepad-widget Trạng thái bản dịch
miniflar/sidenav-download-button Trạng thái bản dịch
miniflar/top-like-givers-widget Trạng thái bản dịch
nearata/flarum-ext-auth-minecraft Trạng thái bản dịch
nearata/flarum-ext-cakeday Trạng thái bản dịch
nearata/flarum-ext-copy-code-to-clipboard Trạng thái bản dịch
nearata/flarum-ext-dsts Trạng thái bản dịch
nearata/flarum-ext-embed-twitch Trạng thái bản dịch
nearata/flarum-ext-embed-video Trạng thái bản dịch
nearata/flarum-ext-minecraft-avatars Trạng thái bản dịch
nearata/flarum-ext-signup-confirm-password Trạng thái bản dịch
nearata/flarum-ext-tags-color-generator Trạng thái bản dịch
nearata/flarum-ext-twofactor Trạng thái bản dịch
nomiscz/flarum-ext-auth-steam Trạng thái bản dịch
nomiscz/flarum-ext-auth-wechat Trạng thái bản dịch
nosun/reply-to-see Trạng thái bản dịch
nyu8/flarum-email-filter Trạng thái bản dịch
peruguitar/flarum-ext-user-portrait Trạng thái bản dịch
ralkage/flarum-hcaptcha Trạng thái bản dịch
ramesh-dada/flarum-gui-image-and-link Trạng thái bản dịch
ramesh-dada/realtime Trạng thái bản dịch
rehiy/flarum-reply-to-see Trạng thái bản dịch
rob006/flarum-ext-last-post-avatar Trạng thái bản dịch
serakoi/flarum-hideprofile Trạng thái bản dịch
serakoi/flarumstaffbadge Trạng thái bản dịch
spookygames/flarum-ext-auth-keycloak Trạng thái bản dịch
swaggymacro/only-starter Trạng thái bản dịch
sycho/flarum-advanced-extension-categories Trạng thái bản dịch
sycho/flarum-github-milestone Trạng thái bản dịch
sycho/flarum-move-posts Trạng thái bản dịch
sycho/flarum-profile-cover Trạng thái bản dịch
the-turk/flarum-diff Trạng thái bản dịch
the-turk/flarum-flamoji Trạng thái bản dịch
the-turk/flarum-mathren Trạng thái bản dịch
the-turk/flarum-miserable-users Trạng thái bản dịch
the-turk/flarum-nodp Trạng thái bản dịch
the-turk/flarum-pallet-theme Trạng thái bản dịch
the-turk/flarum-quiet-edits Trạng thái bản dịch
the-turk/flarum-regrole Trạng thái bản dịch
the-turk/flarum-stickiest Trạng thái bản dịch
therealsujitk/flarum-ext-gifs Trạng thái bản dịch
tituspijean/flarum-ext-auth-ldap Trạng thái bản dịch
tohsakarat/save-and-load-draft-automatically Trạng thái bản dịch
tohsakarat/tags-filter Trạng thái bản dịch
tokenjenny/flarum-ext-web3 Trạng thái bản dịch
tpokorra/flarum-ext-post-notification Trạng thái bản dịch
v17development/flarum-blog Trạng thái bản dịch
v17development/flarum-seo Trạng thái bản dịch
v17development/flarum-user-badges Trạng thái bản dịch
webbinaro/flarum-affiliator Trạng thái bản dịch
webbinaro/flarum-age-check Trạng thái bản dịch
webbinaro/flarum-calendar Trạng thái bản dịch
webbinaro/gpx-preview Trạng thái bản dịch
widayn/flarum-avatar-cropper Trạng thái bản dịch
wolfgang-demeter/flarum-ext-bbcode-5star-rating Trạng thái bản dịch
xrh0905/oauth-microsoft Trạng thái bản dịch
zerosonesfun/expired-posts Trạng thái bản dịch
zerosonesfun/flarum-bbcode-button Trạng thái bản dịch
ziiven/flarum-daily-check-in Trạng thái bản dịch
ziiven/flarum-post-number Trạng thái bản dịch
ziiven/view-history Trạng thái bản dịch

Trạng thái bản dịch tiện ích mở rộng premium

Tiện ích mở rộng Trạng thái
blomstra/payments Trạng thái bản dịch
blomstra/readme Trạng thái bản dịch
blomstra/realtime Trạng thái bản dịch
blomstra/s3-assets Trạng thái bản dịch
convo-extensions/flarum-ext-guest-posting Trạng thái bản dịch
convo-extensions/flarum-ext-quick-reply Trạng thái bản dịch
datitisev/flarum-backup Trạng thái bản dịch
datitisev/flarum-maintenance Trạng thái bản dịch
datitisev/flarum-webhooks-pro Trạng thái bản dịch
davwheat/virtual-authors Trạng thái bản dịch
glowingblue/localizd Trạng thái bản dịch
justoverclock/auto-post-badge-pro Trạng thái bản dịch
justoverclock/check-duplicate-discussions Trạng thái bản dịch
justoverclock/discord-widget Trạng thái bản dịch
justoverclock/discussion-tags Trạng thái bản dịch
justoverclock/export-post-to-pdf Trạng thái bản dịch
justoverclock/frontend-blog Trạng thái bản dịch
justoverclock/igdb-api Trạng thái bản dịch
justoverclock/imdb-api Trạng thái bản dịch
justoverclock/related-discussions Trạng thái bản dịch
justoverclock/steam-api Trạng thái bản dịch
justoverclock/theaudiodb-api Trạng thái bản dịch
justoverclock/website-live-screenshot Trạng thái bản dịch
kilowhat/flarum-ext-audit-pro Trạng thái bản dịch
kilowhat/flarum-ext-custom-paths Trạng thái bản dịch
kilowhat/flarum-ext-formulaire Trạng thái bản dịch
kilowhat/flarum-ext-rich-embeds Trạng thái bản dịch
kilowhat/flarum-ext-wordpress Trạng thái bản dịch
maicol07/flarum-oidc-client Trạng thái bản dịch
sycho/flarum-private-facade Trạng thái bản dịch
v17development/flarum-support Trạng thái bản dịch

Liên kết

License

The language pack is released under the MIT license. Please see the license terms.