barryvdh/laravel-snappy

Snappy PDF/Image for Laravel 4

v0.2.1 2015-06-04 13:43 UTC