aws/aws-sdk-php Security Advisories for 3.0.0-beta.1 (2)