adt/background-queue

Background queue for Nette Framework


README

1 Instalace do aplikace

composer:

composer require adt/background-queue

1.1 Registrace extension

# app/config/config.neon
extensions:
	rabbitmq: Kdyby\RabbitMq\DI\RabbitMqExtension
	backgroundQueue: ADT\BackgroundQueue\DI\BackgroundQueueExtension

1.2 Registrace metod pro zpracování a ostatní nastavení

# app/config/config.neon
backgroundQueue:
	queueEntityClass: \ADT\BackgroundQueue\Entity\QueueEntity::class # Výchozí entita
	noopMessage: noop	# Název příkazu pro zaslání noop příkazu consumerovi (kombinuje se s `supervisor.numprocs` a [adt/after-deploy](https://github.com/AppsDevTeam/AfterDeploy/#installation--usage)
	supervisor:
		numprocs: 1	# Počet consumerů
		startsecs: 1	# [sec] - Jedno zpracování je případně uměle protaženo sleepem, aby si *supervisord* nemyslel, že se proces ukončil moc rychle
	lazy: TRUE	# Lazy callbacky (viz další kapitolu)
	clearOlderThan: '31 days' # kolik dní staré záznamy budou mazány
	notifyOnNumberOfAttempts: 5 # počet pokusů zpracování fronty pro zaslání mailu
	callbacks:
		test: @App\Facades::process
		...

1.3 Nastavení callbacků lazy

Defaultně je lazy zapnuto. Hodí se, pokud nechcete služby předávané do callbacků inicializovat ihned při startu aplikace.

# app/config/config.neon
backgroundQueue:
	lazy: on	# default: on
	callbacks:
		test: @App\Facades::process
		...

Nebo jen pro některé callbacky:

# app/config/config.neon
backgroundQueue:
	lazy:
		test: on
		...
	callbacks:
		test: @App\Facades::process
		...

1.4 Entita

1.4.1 Použití výchozí entity

# app/config/config.neon
doctrine:
  metadata:
    ADT\BackgroundQueue\Entity: %vendorDir%/adt/background-queue/src/Entity

1.4.2 Použití vlastní entity

namespace App\Model\Entity;
use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;

/**
 * @ORM\Entity
 */
class RabbitEntity extends \ADT\BackgroundQueue\Entity\QueueEntity {

  /**
	 * @var \App\Entities\User
	 * @ORM\ManyToOne(targetEntity="User")
	 * @ORM\JoinColumns({
	 *  @ORM\JoinColumn(name="user_id", referencedColumnName="id")
	 * })
	 */
	protected $user;

	/**
	* @var User
	*/
	public function setUser(User $user) {
	  $this->user = $user;
	}
}

Registrace vlastní entity:

# app/config/config.neon
backgroundQueue:
  queueEntityClass: App\Model\Entity\QueueEntity

Při použití výchozí i vlastní entity je potřeba vygenerovat migraci.

1.5 Nastavení RabbitMq

# app/config/config.neon
includes:
  - rabbitmq.neon
# app/config/rabbitmq.neon
rabbitmq:
  connection:
    user: guest
    password: guest
  producers:
    generalQueue:
      exchange: {name: 'generalExchange', type: direct}
      queue: {name: 'generalQueue'}
      contentType: text/plain

    # Pokdu se zpráva z obecné fronty vyhodnotí jako opakovatelná chyba (callback vrátí FALSE),
    # přesune se zpráva do fronty "generalQueueError", kde zůstane po dobu nastavenou v "x-message-ttl",
    # po uplynutí této doby se přesune zpět (nastavení "x-dead-letter-exchange")
    generalQueueError:
      exchange: {name: 'generalErrorExchange', type: direct}
      queue: {name: 'generalErrorQueue', arguments: {'x-dead-letter-exchange': ['S', 'generalExchange'], 'x-message-ttl': ['I', 1200000]}} # 20 minut v ms
      contentType: text/plain

  consumers:
    generalQueue:
      exchange: {name: 'generalExchange', type: direct}
      queue: {name: 'generalQueue'}
      callback: @ADT\BackgroundQueue\Queue::process

command pro “inicializaci” front do RabbitMQ

php www/index.php rabbitmq:setup-fabric

1.6 Deaktivace zpracovani přes RabbitMq

Pokud je nainstalovaný balíček Kdyby/RabbitMq, záznam se automaticky vloží do RabbitMQ fronty. Toto chování je možné vypnout:

# app/config/config.neon
backgroundQueue:
	useRabbitMq: false

2 Použití

namespace App\Presenters;

class DefaultPresenter extends \Nette\Application\UI\Presenter {

  /** @var \ADT\BackgroundQueue\Service @autowire */
  protected $queueService;

  public function actionDefault() {
    $entity = new \App\Model\Entity\QueueEntity;
    $entity->setCallbackName('test');
    $entity->setParameters([
      'messageId' => 123,
    ]);

    $this->queueService->publish($entity);
  }
}

2.1 Příklad metody pro zpracování

namespace App\Facades;

class Rabbit extends Facade {

	/**
	 * @param \ADT\BackgroundQueue\Entity\QueueEntity $entity
	 */
	public function process(\ADT\BackgroundQueue\Entity\QueueEntity $entity) {
	  ...
	}
}

Callback (App\Facades\Rabbit::process) vrátí při úspěšném zpracování TRUE (nebo nevrátí nic). Pokud se jedná o opakovatelnou chybu (např. momentálně nedostupné API), musí vrátit FALSE (zpracuje se automaticky později).

3 Instalace RabbitMq na server

3.1 Ruční spuštění consumera:

php www/index.php rabbitmq:consumer generalQueue

3.2 Spuštění consumera přes supervisord

https://filip-prochazka.com/blog/kdyby-rabbitmq-aneb-asynchronni-kdyby-events#toc-nesmrtelny-daemon

[program:rabbit]
command=/usr/local/bin/php /Users/honza/Development/knt2.loc/www/index.php rabbitmq:consumer -w -m 500 generalQueue
directory=/Users/honza/Development/knt2.loc
user=www-data
autorestart=true
process_name=%(process_num)02d
numprocs=1

command pro smazání provedených front z db

php www/index.php backgroundQueue:clear nebo jen pro vybrané callbacky [-v pro vypsani SUCCESS po skončení scriptu] php www/index.php backgroundQueue:clear -v backgroundMail sms

command který zavolá callback pro všechny záznamy z DB s nastaveným stavem STATE_ERROR_PERMANENT_FIXED

php www/index.php adt:backgroundQueue:processFixedPermanentErrors

command který zavolá callback pro všechny záznamy z DB s nastaveným stavem STATE_ERROR_TEMPORARY

php www/index.php adt:backgroundQueue:processTemporaryErrors

command pro všechny nezprac. zaznamy z DB a zpracuje je (bez rabbita a consumeru)

php www/index.php adt:backgroundQueue:process

Command příjmá jeden parametr - ID záznamu. Spuštění je omezené na záznamy ve stavu 1, 4, 5 a 6 (READY, ERROR_TEMPORARY, ERROR_FATAL a ERROR_PERMANENT_FIXED)