84hero/aws-envent

Response envent from aws services.

1.0.0 2016-07-06 13:08 UTC

README

awsEnvent