2amigos/yii-aws

Amazon Web Services SDK PHP 2 Wrapper.

v1.0 2013-06-01 17:36 UTC