yosymfony/spress-plugin-dataloader

jsonpluginspress

Overall: 30 installs
This month: 0 installs
Today: 0 installs

Dataloader plugin for Spress

Maintainer: yosymfony
Canonical: https://github.com/yosymfony/spress-plugin-dataloader.git
Source: https://github.com/yosymfony/spress-plugin-dataloader/tree/master
Issues: https://github.com/yosymfony/spress-plugin-dataloader/issues